ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เต้านมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฎิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ไทยมุสลิม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ โดยใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม , Enhancing Breast Self-Examination Perception, Self-Efficacy and Practice Among Thai Muslim Women in Chalung District Using a Culturally Sensitive Educational Program
นักวิจัย : หทัยรัตน์ แสงจันทร , Hathairat Sangchan
คำค้น : Breast Self-Examination , โรคมะเร็งเต้านม , Breast Cancer , Culturally Sensitive Elucational Program , Thai Muslim Women , , เต้านม--มะเร็ง การป้องกันและควบคุมโรค , การดูแลตนเอง , การตรวจเต้านมด้วยตนเอง , สตรีไทยมุสลิม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1355 , WP815, ห136ก , 48ค021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการปฏิบัติ สำหรับสตรีไทยมุสลิม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการชนิดความร่วมมือในเชิงวิชาการ ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย 2 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นไทยมุสลิม 16 ราย และ สตรีไทยมุสลิมจำนวน165 ราย ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1) ผู้สื่อข่าวด้านสุขภาพ ควรเป็นบุคคลท้องถิ่น 2) ข่าวสารสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ที่ได้ปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยงกับการดูแลร่างกายตามหลักศาสนาอิสลาม และ 3) กลวิธีการส่งข่าวสาร ควรมีการผสมผสานการสนทนาจูงใจและการฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องสถานที่ เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมกลุ่ม และภาษาที่ใช้ ผลการนำโปรแกรมไปทดลองใช้ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยมุสลิม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05, p < .001, และ p < .001 ตามลำดับ การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเองลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 การปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.4 เป็นร้อยละ 92.0 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในการส่งเสริมสุขภาพสตรีไทยมุสลิม และเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

บรรณานุกรม :