ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด , The Development of indicators of good governance management of the provincial public health office
นักวิจัย : วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ , มานวิภา อินทรทัต , พิสิฐ ศุกรียพงศ์ , อุ่นกัง แซ่ลิ้ม , พัชรนันท์ กลั่นแก้ว
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , Health Administration , ตัวชี้วัด , Indicators , ตัวชี้วัดธรรมภิบาล , การบริหารจัดการ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , good governance , provincial public health office
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ , สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1511 , http://hdl.handle.net/11228/2489 , WA541 ว345ก 2551 , 51-023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด” ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มอบให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่พัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาล การบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินและพัฒนา ธรรมาภิบาลขององค์กรและประเมินระดับธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดนําร่อง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี และนครปฐม ในการจัดทํากรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการระบบ สุขภาพระดับพื้นที่นั้นคณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจัดประชุม ผู้บริหารนักวิชาการบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นและทําความ เข้าใจในการสร้างกรอบแนวคิดของธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่และสรุปกรอบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย 10 หลัก คือ หลักนิติธรรม (L) หลักคุณธรรม (E) หลักความโปร่งใส (T) หลักการมีส่วนร่วม (P) หลักความสํานึกรับผิดชอบ (A) หลักความคุ้มค่า (V) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (H) หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) หลักการบริหารจัดการ (M) และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) ส่วนการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น คณะผู้วิจัยได้แปลงหลักธรรมาภิบาล 10 หลักดังกล่าวโดยการสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม ชุด “จ” (ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานซึ่งมี 50 ตัวชี้วัด) ชุ ด “ฉ” (ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งมี 11 ตัวชี้วั ด) และ ชุด “น” (ประเมินโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมี 37 ตัวชี้วั ด) โดยกําหนดคะแนนเกณฑ์การประเมินระดับธรรมาภิบาลเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ผลการประเมินระดั บธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ง คือ เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี และนครปฐม พบว่า มีธรรมาภิบาลการบริ หารจัดการอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 3.72, 3.43, 3.54 และ 3.70 ตามลําดับ ทั้งนี้พบว่ามีจุดเด่นในหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหน่วยงานมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ช่วยลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน รวมทั้งเป็นโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ความคุ้มค่า พบว่า มีการจัดทํางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบประเมินผลการใช้งบประมาณและนําผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในรวมทั้งมีแหล่งเงินทุนจากภายนอกให้การสนับสนุนและหลักนิติธรรม พบว่า มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสู้ผู้ใต้บังคับบัญชาและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้รับบริการ 2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน จากผลการประเมินระดับธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเจ้าภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีจุดที่ควร พัฒนาในหลักของการบริหารจัดการหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักการมีส่วนร่วมเป็น สําคัญดังนั้นสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่งควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานที่เกี่ยวกับทั้ง 3 หลัก เช่น ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมีการชี้แจงทําความเข้าใจถึงผลการพิจารณาความดีความชอบ เปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสชี้แจงถึงเหตุผลในการปฏิบัติงานจัดการฝึกโดยมีระบบจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกและภาคประชาชนเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ควรเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้มีการประเมินระดับธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เป็นประจําทุกปี ทั้งนี้เพื่อทราบสถานภาพขององค์กรอันเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเองตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The research for “The Development of Indicators of Good Governance Management of the Provincial Public Health Office" was commissioned to The Center for Applied Economics Research, Kasetsart University by The Health Systems Research Institute. The objective of this research are to study a conceptual framework for a theory concerning good governance of the health system management in local areas, to develop good governance indicators regarding the provincial public health office management which can then be implemented as a tool to evaluate and further develop the organization’s effective governance and also evaluate the level of good governance management of the provincial public health offices in the four pilot provinces: Chiangmai, Krabi, Cholburi, and Nakorn Pathom. In the process of working on a conceptual framework and a theory concerning good governance of the units handling health systems in the local areas, the research team has looked at extensive literature on good governance. They also arranged meetings with administrators, academics, and health personnel from the provincial public health offices. The meetings were designed to brainstorm opinions and come up with an understanding for setting up the conceptual framework on good governance of the administrative agencies handling health systems in the local area. The conclusions for an indicator framework of good governance management are comprised from the following ten principles: The Principles of Rule of Law (L), Ethics (E), Transparency (T), Participation (P), Accountability (A), Value for Money (V), Human Resources Development (H), Knowledge Management (KM), Management (M), and Information Technology and Communication (IT). In the development of indicators measuring good governance management of the provincial public health offices, the research team designed three sets of questionnaires based upon these principles. The first set of questionnaires was evaluated by internal officials within the agencies and consisted of fifty indicators. The second set was evaluated by officials with specific functions and contained eleven indicators. Finally, the third set was evaluated by related agencies and consisted of thirty-seven indicators. A range of scores were numerically assigned from 1 to 5 to evaluate good governance: 1 being the lowest, 2 low, 3 moderate, 4 high, and 5 being very high. The findings based on the evaluations concerning management of the provincial public health office, as evaluated by the internal officials of the four provincial public health offices, revealed high levels of good governance management. The scores were 3.72, 3.43, 3.54 and 3.70 respectively. There was an especially remarkable score shown in the Principle of Information Technology and Communication. This may be due to the agencies having a data based system and connecting the databases which helps reduce their workload and gives people the opportunity to share their opinions via the website. The Principle of Value for Money found that their budget corresponded with the strategic plan that audited and evaluated evaluation results. It was found to improve internal management including financial support from external sources. As for the Principle of Rule of Law, the regulation was found to be disseminated to employees and freedom given to service recipients. The questionnaire results indicate three principles that need to be developed: the Principle of Management, the Principle of Knowledge Management, and the Principle of Human Resource Development. The Principle of Management could be defined as ‘incomplete’ in terms of people’s assessment. One possible cause was an institution research study that was conducted, but the results of which were not applied to their full potential, and there was no evaluation of administrative leadership. Based on the Principle of Knowledge Management, the culture of learning was shown to be lacking amongst working groups. Results indicated that continuity was deficient in the development of personnel ability. With the Principle of Human Resource Development, it was found that contingency plans for the rationing of the workforce in some working groups were lacking. The evaluation results for good governance management of the provincial public health offices by the agencies related to the provincial public health office of Chiangmai, Cholburi, and Nakorn Pathom revealed that good governance management was moderate. The scores were 3.36, 3.32, and 3.26 respectively. For the Krabi provincial public health office, good governance management was rated as high, with a score of 3.61. For all four provincial public health offices, the Principle of Transparency was found to have the most significant rating. This could be due to opportunities for those concerned to give their opinions and listen to feedback from external parties; including activities to promote people’s participation. The three principles that needed to be developed were: the Principle of Management, the Principle of Human Resource Development, and the Principle of Participation. For the Principle of Management it was found that the provincial public health offices did not make a survey suitable to meet the needs and satisfaction of concerned offices. The evaluation results were not used to improve the work process and be transparent. Based on the Principle of Human Resource Development, the officials were found to have unity only among the working groups; the survey results indicated that individuals performed their work independently rather than as a group. For the Principle of Participation, there was an indication of inadequate consideration for the opinions of outside agencies and the public sectors concerned. The comparative results of the evaluation of the level of good governance management of the provincial public health offices by internal officials and related offices indicated a very significant difference for the Chiangmai and Nakorn Pathom provincial public health offices. As for the evaluation of the offices in Krabi and Cholburi, there were no significant differences. However, the distinguished principles and those needing development based on the evaluation of both the internal offices in the provincial public health offices and those related offices, followed the same direction.

บรรณานุกรม :