ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ , รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย , ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพของประเทศไทย
นักวิจัย : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , ภาวิกา ปิยมาพรชัย , ลือชา วนรัตน์ , เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์
คำค้น : ระบบวิจัยสุขภาพ , ยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ , การวิจัยสุขภาพ , นโยบายการวิจัยสุขภาพ , ประชุมวิชาการสวรส
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นเอกสารวิชาการประกอบหัวข้อระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงตุ๊กตาทางความคิด ถึงระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยนำเสนอผ่านหัวข้อ รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย และภาพการเริ่มดำเนินการจริงในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข (ภายใต้การมอบหมายโดยมติ ค.ร.ม. วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีหน่วยยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาในระดับกระทรวง ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาในระดับกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการพัฒนายุทธศาสตร์และนวัตกรรมสาขาสุขภาพของประเทศ) ซึ่งนำเสนอผ่านหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพ และกระบวนการในการจัดทำนโยบายการวิจัยสุขภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ประชาคมผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศได้ใช้ประกอบการวิเคราะห์หาช่องว่างที่เป็นโอกาสในการพัฒนาไปสู่ระบบวิจัยสุขภาพที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและเป็นไปได้ของประเทศไทยต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หนังสือประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่5 การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2547

บรรณานุกรม :