ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ตัวชี้วัด , ประเมินผล
หน่วยงาน : สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พัชนี ธรรมวันนา , แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์ , ณัฐินี บัณฑะวงค์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9786161119928 , hs2099 , http://hdl.handle.net/11228/3994 , W84 ต289 2557 , T56-23
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เขตบริการสุขภาพส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับปัญหาและนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ มีงบประมาณพร้อมดาเนินการได้ สะท้อนการดาเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐสังกัดต่างๆและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสามารถวัดผลการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ในการติดตามกากับและประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆของประเทศได้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานแผน บูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557” ฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะร่วมกันบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการทำงาน เพื่อนำไปสู่ก้าวย่างการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

บรรณานุกรม :