ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
นักวิจัย : คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพืันที่กรุงเทพมหานคร
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , แผนบูรณาการ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พัชนี ธรรมวันนา , แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์ , ณัฐินี บัณฑะวงค์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9786161119904 , hs2098 , http://hdl.handle.net/11228/3993 , W84 ผ931 2557 , T56-23
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรที่มีมากขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประเทศใน รูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ เพื่อให้การ ประสานงานระดับนโยบายและการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข และของเขตบริการสุขภาพ สร้างความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการ การทำงานร่วมกันสู่การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างมีระบบและ ต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเขตปกครองพิเศษ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี ลักษณะเป็นมหานครขนาดใหญ่ มีความหลากหลายและซับซ้อนทั้งด้านสังคม ประชากร และระบบบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และหน่วยบริการมีเตียงในการรองรับการ บริการของประชาชนไม่เพียงพอ ระบบส่งต่อไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญประชาชนใน กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังต่อการบริการที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความแออัดของผู้ไป รับบริการมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการ สุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานในทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการแผนงาน/ โครงการและคัดเลือกตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงานทุกสังกัดในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 2. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกันจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำ แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้คือ 1) สอดคล้องกับนโยบาย (Policy issues) 2) มีงบประมาณดำเนินการ(Budget plan 57) 3) มีหน่วยงาน ร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐนอกสังกัดและภาคเอกชน (Stakeholders) 4) สามารถวัดผลดำเนินการได้ (Measurable) 3. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ตัวชี้วัดในการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน จำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมจำนวน 150 คนจากหน่วยงานทุกสังกัด จำนวน 58 หน่วยงาน 4. จัดทำแผนบูรณาการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การสื่อสาร การดำเนินงาน และกำกับติดตาม ประเมินผลร่วมกัน แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ครอบคลุมทุกมิติได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรค 6 เรื่อง การรักษาพยาบาล 5 เรื่อง และการควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขด้านการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและ การจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินการ ในฐานะผู้กำกับดูแล (Regulator) การจัดทำแผน บูรณาการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าว คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลฯ มีความคาดหวังต่อความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่องและจริงจังในการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก ระดับ ทุกสังกัดว่าจะช่วยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆที่ เกี่ยวข้องทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประชาชน และสถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้ สามารถเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสามารถพัฒนา ระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม รสนิยมและการดำรงชีวิตของประชาชนใน เมืองใหญ่แบบกรุงเทพมหานคร และมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กำหนดส่งผลให้เกิดการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศบรรลุผลตามเป้าประสงค์การมีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :