ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , ทิพิชา โปษยานนท์ , วลัยพร พัชรนฤมล
คำค้น : ระบบสาธารณสุข , ระบบสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา , อำพล จินดาวัฒนะ , สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9789742992118 , hs2084 , http://hdl.handle.net/11228/3915 , W2 จ153ส 2556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านกระบวนการยกร่างที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการทั้งจากการทบทวนสถานการณ์ ของระบบสุขภาพในระบบย่อยต่าง ๆ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างสาระเนื้อหาในธรรมนูญฯ ซึ่งพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทบทวน ธรรมนูญฯ อย่างน้อยทุกห้าปี โดยการทบทวนสาระของธรรมนูญฯ ในครั้งแรกนี้ สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อน ใช้ประโยชน์ธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยโครงการศึกษาย่อย ๆ อีก 10 โครงการ ทั้งนี้ มี 8 โครงการย่อยที่เป็นการทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพรายหมวด ตามธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยได้นักวิจัยจากสหสาขาวิชา จำนวน 8 ทีม ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละระบบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อประเมินสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคามในระบบสุขภาพรายหมวด ตั้งแต่หมวด 4 ถึง หมวด 12 โดยนำสาระสำคัญ ของหมวด 1 ถึง หมวด 3 ที่เป็นปรัชญา แนวคิดหลัก ลักษณะพึงประสงค์ของระบบสุขภาพ มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วย หลังจากการศึกษาทั้ง 8 เรื่องย่อยเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ จึงมอบหมายให้มีทีมสังเคราะห์กลางทำหน้าที่ประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาย่อย วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์และบริบทโดยรวมที่มีผลต่อระบบสุขภาพ รวมทั้งทบทวนแนวโน้มใหม่ๆ ของระบบสุขภาพในอนาคต เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาใช้คาดการณ์ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ สุขภาพแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ภายใต้โครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยความร่วมมือและสนันบสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :