ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : สมบูรณ์ เทียนทอง , นิวัต อุณฑพันธุ์ , ปริญญา สันติชาติงาม , สุพัฒน์ สมจิตรสกุล , สมหญิง อุ้มบุญ
คำค้น : บทคัดย่อ , R2R , routine to research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สมพนธ์ ทัศนิยม , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา , จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า , จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9789742992057 , hs2068 , http://hdl.handle.net/11228/3884 , W20.5 บ125 2556 , 56-009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรภายในองค์กร โดยใช้กระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีขึ้น โดยใช้หลักฐานทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการเป็นหลัก ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ สู่งานวิจัยและการมีการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การประกวดผลงาน R2R ดีเด่นนั้น จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการทำงานวิจัยจากงานประจำ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คนที่ทำ R2R ต่างๆ ด้วย ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการพิจารณาให้รางวัล ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ ถึงจะเป็นปีแรกของการพิจารณาให้รางวัลในกลุ่มนี้แต่ก็มีนักวิจัยสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนไม่น้อย และเมื่อมีการทำวิจัยอย่างแพร่หลายทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เอกสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมผลงาน R2R ที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าที่จะได้รับการตีพิมพ์ เอกสารฉบับนี้จะเป็นฐานข้อมูล เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่ศึกษาและนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการพัฒนางานที่ทำนำไปสู่การขยายความรู้ ไปสู่วงกว้าง

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) :ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ เทียนทอง , นิวัต อุณฑพันธุ์ , ปริญญา สันติชาติงาม , สุพัฒน์ สมจิตรสกุล , สมหญิง อุ้มบุญ . (2556). บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมบูรณ์ เทียนทอง , นิวัต อุณฑพันธุ์ , ปริญญา สันติชาติงาม , สุพัฒน์ สมจิตรสกุล , สมหญิง อุ้มบุญ . 2556. "บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมบูรณ์ เทียนทอง , นิวัต อุณฑพันธุ์ , ปริญญา สันติชาติงาม , สุพัฒน์ สมจิตรสกุล , สมหญิง อุ้มบุญ . "บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สมบูรณ์ เทียนทอง , นิวัต อุณฑพันธุ์ , ปริญญา สันติชาติงาม , สุพัฒน์ สมจิตรสกุล , สมหญิง อุ้มบุญ . บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.