ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
นักวิจัย : พินทุสร เหมพิสุทธิ์
คำค้น : การวิจัย , ระบบสุขภาพ , ระบบสาธารณสุข , การปฏิรูป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1989 , http://hdl.handle.net/11228/3709 , WA540.JT3 พ681ป 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยองค์กรได้รับการออกแบบให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวใน การบริหารงาน ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ในปี พ.ศ. 2555 สวรส. ได้ดำเนินการครบ 20 ปี มีผลการดำเนินงานจำนวนมากที่ส่ง ผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานเครือสถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 2) สำนักพัฒนา ระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.) 3) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน มนุษย์ (สคม.) 4) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 5) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 6) ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) และ 7) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ปัจจุบันสถานการณ์และบริบททั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น สวรส.จึงมีความจำเป็นต้องปรับ บทบาทและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจในทศวรรษที่สาม สวรส.จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูป สวรส. เพื่อก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่สาม” ขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมเจด (JADE) โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 คน มีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป สวรส. ดังนี้ 1. บทบาท สวรส. ในทศวรรษที่สาม 1.1 การออกแบบและพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ (Design and development of health research system) ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารการวิจัย (governing structure) โดยกลไกดังกล่าวมีหน้าที่สำคัญคือ การจัดลำดับความสำคัญของ ประเด็นวิจัยบนพื้นฐานความจำเป็นของระบบสุขภาพและจัดสรรงบวิจัยให้สอดคล้องกับ ลำดับความสำคัญดังกล่าว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย (quality assurance) รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเชื่อมโยงระบบวิจัยไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัย ระดับภูมิภาคและระดับโลก 1.2 การพัฒนาความเข้มแข็งการบริหารจัดการงานวิจัย (Building research management capacity) มีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research manager: RM) และระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย รูปแบบการ พัฒนา RM อาจศึกษาจากความสำเร็จในการพัฒนานักวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบาย สุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ (HITAP) RM อาจดำเนินงานวิจัยบางส่วนเองได้ โดยเฉพาะในประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในความ รับผิดชอบของตนเองเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1.3 สนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ (Support research implementation) โดย ไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่การสนับสนุนทุนวิจัย แต่ต้องพัฒนาระบบการทำงานในลักษณะที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัย (empowerment) 2. ขอบเขตการวิจัยของ สวรส. 2.1 สมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ที่ผ่านมา สวรส.เน้น การวิจัยประยุกต์เป็นหลัก มีความจำเป็นที่ สวรส.ต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยพื้นฐาน มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ เช่น การสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ต่อไป การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ต่างๆ (Development of research tools) 2.2 สมดุลของการวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ ที่ผ่านมา สวรส.ให้ความสำคัญ ค่อนข้างมากกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (health service system) และ ระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพ (health care financing) แต่ไม่ครอบคลุม องค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดในระบบบริการสุขภาพ (ตามกรอบแนวคิด Six building boxes ขององค์การอนามัยโลก) จึงควรพัฒนาการลงทุนวิจัยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ทั้งหมด 2.3 สมดุลระหว่างการวิจัยระบบบริการสุขภาพและการวิจัยระบบสุขภาพ โดยให้ ความสนใจกับการวิจัยในปัจจัยอื่นๆ นอกระบบบริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพให้ มากขึ้น เช่น การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ (Social determinant of health: SDH), ภาวะโรคร้อน (Climate change), การรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster preparedness) การศึกษาวิถีชีวิตประชาชนที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของ ประชากรและเขตเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น การวิจัยเพื่อพัฒนาและสนับสนุนกระบวนนโยบาย สาธารณะ (Public policy) 2.4 สมดุลระหว่างการวิจัยภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ผ่านมา สวรส. เน้นสนับสนุนการวิจัยในประเทศเป็นหลัก ทำให้นักวิจัยขาดโอกาสเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพในการทำงานร่วมกับนักวิจัยอาวุโสของประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนการวิจัยร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ ควรให้ความสำคัญกับประเด็นวิจัยที่ จะเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพไทย 2.5 สมดุลระหว่างการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการหน่วยงานและความจำเป็น ของระบบสุขภาพในภาพรวม สวรส.ควรให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อ ความจำเป็นของระบบสุขภาพในภาพรวมเป็นอันดับแรก ส่วนการวิจัยเพื่อตอบสนองความ ต้องการของหน่วยงานนั้น ควรให้ความสำคัญกับประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหาของระบบ สุขภาพในภาพรวมก่อน คำถามการวิจัยที่เป็นประเด็นย่อยของหน่วยงานควรให้ความ สำคัญน้อยที่สุด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :