ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
นักวิจัย : วีระศักดิ์ พุทธาศรี , นุศราพร เกษสมบูรณ์ , สุรศักดิ์ สุนทร , อรณัชชา เซ็นโส , ปิยะอร แดงพยนต์ , กนกวรรณ เส็งคำภา
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , โรงพยาบาลบ้านแพ้ว--องค์การและการบริหาร , การบริหารโรงพยาบาล , การประเมินผล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 978-616-11-0966-0 , hs1903 , http://hdl.handle.net/11228/3385 , WX158 ว849ก 2554 , 53-065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาประเมินผล ๑๐ ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล บ้านแพ้วในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา หลังจากเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน วิธีการศึกษาใช้ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาล ประกอบกับการ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดบริการและการกำหนดนโยบายประเด็นเรื่องการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดี ประชาชนเข้าถึงบริการโรงพยาบาลมากขึ้น บริการของโรงพยาบาลมี คุณภาพ ดัชนีค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (case - mixed index, CMI) ของโรงพยาบาล บ้านแพ้วมีค่าเท่ากับ ๑.๒๘ สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐอีกสองแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ไม่สูงกว่ากลุ่มโรงพยาบาลทั่วไปอื่น ๆ สัดส่วนจำนวนผู้รับบริการในสถานีอนามัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ต่อจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เฉพาะประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ๆ มีค่าไม่แตกต่าง จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน หรือกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไป อื่น ๆ สะท้อนปัญหาประสิทธิภาพการกระจายผู้ป่วยให้ไปรับบริการที่สถานีอนามัย/ หน่วยบริการปฐมภูมิ ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และประชาชนในพื้นที่สามารถ เข้าถึงบริการตติยภูมิเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลสร้างการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ ระดับอำเภอ (District Health System) จากสถานบริการปฐมภูมิสู่การบริการ การแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลใช้ทั้งการสร้างช่องทางการส่งต่อและพัฒนา ขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์ ระดับสูงขึ้น ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน บริการสุขภาพ ในฐานะคู่สัญญาปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (CUP) โรงพยาบาลสนับสนุนบุคลากรอัตราจ้าง ให้สถานีอนามัยแห่งละ ๒ คน รวมถึงการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมให้บริการแก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ประเด็นการบริหารจัดการทางการเงิน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒ โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีรายได้มากกว่ารายจ่ายทุกปี ยกเว้นในช่วงปีแรกที่ โรงพยาบาลออกนอกระบบ และปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลขยายสาขา ไปยังโรงพยาบาลพร้อมมิตร โดยปีงบประมาณอื่น ๆ โรงพยาบาลมีเงินบำรุงเฉลี่ย ประมาณ ๔๐-๕๐ ล้านบาท ยกเว้นปี ๒๕๕๒ ปีเดียวที่มีเงินบำรุงเกิน ๕๐ ล้านบาท อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวรมีแนวโน้มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อจำแนกตามสถาน พยาบาลสาขาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ทำกำไรได้ สถานพยาบาลสาขาที่มีกำไรมากที่สุด ตามลำดับ คือ ศูนย์ล้างไตธนบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลพร้อมมิตร ทั้งสามแห่งมีรายได้มากที่สุดจากการให้บริการผู้มีสิทธิในสวัสดิการข้าราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีต้นทุนค่าแรงคิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของต้นทุนรวม ทั้งหมด โดยสามารถจัดบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่า โรงพยาบาลของรัฐอื่น ๆ ที่มีขนาดจำนวนเตียงและจำนวนการบริการที่ใกล้เคียงกัน ประเด็นการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของระบบ ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ โรงพยาบาลกำหนดข้อบังคับที่มีความคล่องตัวในการ บริหารบุคคลและค่าตอบแทน รวมทั้งมีความคล่องตัวในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมจากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีทั้งการบริการทางการ แพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การสนับสนุนเรื่อง การกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่คณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากหลายส่วน (ที่ไม่ ใช่การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของให้ท้องถิ่น) อย่างไรก็ดี เนื่องจากโรงพยาบาลต้อง บริหารจัดการให้มีรายรับที่พึ่งตนเองได้ ผู้นำจึงต้องมีความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการ และสร้างโอกาสในการหารายได้ในพื้นที่ (รวมทั้งการบริจาค) ด้วยบทเรียนของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอ สำหรับการขยายผลการกระจายอำนาจบริหารจัดการด้านสุขภาพ สองแนวทางคือ ทางเลือก ๑ ให้สถานีอนามัยทุกแห่งในอำเภอรวมกันเป็นเครือข่ายกับ โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดย อาจขยายพื้นที่ทางเลือกนี้รวมเป็นเครือข่ายบริการภายใต้คณะกรรมการบริหารใน ระดับจังหวัด/องค์การมหาชน ทางเลือก ๒ รูปแบบของการบริหารโรงพยาบาลองค์การมหาชนอาจจะ สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพบริการ ตติยภูมิ และความคล่องตัวในการจัดจ้างบุคลากร การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการ แพทย์ และยังตั้งอยู่ในที่ ๆ สามารถระดมทรัพยากรในพื้นที่ได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :