ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , สตางค์ ศุภผล , ทัศนีย์ ญาณะ , รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ , อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , พฤกษา บุกบุญ
คำค้น : ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , การจัดการความรู้ , โรคเรื้อรัง , ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช , ลัดดา ดำริการเลิศ , สุรเกียรติ อาชานานุภาพ , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , ไม่มีข้อมูล , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 978-974-299-154-8 , hs1772 , http://hdl.handle.net/11228/3096 , WK810 ส831ก 2553 , 53-041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสำคัญกับ การวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเป็นแผนงานวิจัยหนึ่ง ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน (สพช.) เป็นกลไกสำคัญ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการ ยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวรส. และเครือข่ายฯ ได้สนับสนุนด้านวิชาการในการ พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยเน้น การพัฒนากำลังคนและระบบการจัดบริการเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยชี้ขาดคุณภาพบริการ ที่จะสร้างความยอมรับ ของประชาชนต่อ รพ.สต. ในที่สุด เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยทีมนักวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการสรุป บทเรียนและกรณีตัวอย่าง (good practice) การจัดบริการสำหรับ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน ทั้งนี้คาดหวังว่า บุคลากรที่ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. จะสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพของชุมชนได้อีกทาง หนึ่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุข กำลังเร่งดำเนินงาน ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการผลิตเอกสารฉบับนี้ ขอขอบคุณความทุ่มเทเสียสละของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จนทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพชิ้นนี้ และสุดท้าย ขอขอบคุณ บุคลากร รพ.สต. ทุกท่านที่จะได้มีส่วนช่วยกันพัฒนาสุขภาวะของ ประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.),สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณานุกรม :