ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบชดเชยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพของประเทศไทยที่ควรจะเป็น : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
นักวิจัย : รัตนสิทธิ์ ทิพวงศ์ , วิเชียร ชูเสมอ , ทวีวิทย์ ภควนิตย์ , พนิดา แช่มช้าง , ณรงค์ บุญสวยขวัญ , วิรุฬห์ ฉายารักษ์
คำค้น : บริการสุขภาพ , การบริการสาธารณสุข , ภาวะไม่พึงประสงค์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1587 , http://hdl.handle.net/11228/2731 , W84 ร373ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ร่อนพิบูลย์
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้มีการระดมความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์และถ่านทอดเสียงทางวิทยุ 3 แห่งซึ่งสามารถรับฟังได้ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ผลการสัมมนาได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้านคือ 1. สาเหตุที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ให้บริการ 2. แนวทางในการปรับปรุงระบบชดเชยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพ 3. แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่อง ระบบชดเชยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพของประเทศไทยที่ควรจะเป็น:กรณีศึกษาจากปรากฎการณ์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

บรรณานุกรม :