ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือการทำงานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุน สปสช.ขององค์กรภาคีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพ
นักวิจัย : ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คำค้น : บริการทางการแพทย์ , สาธารณสุขมูลฐาน , สุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1735 , http://hdl.handle.net/11228/3408 , W84.6 ช329ค 2553 , 51-005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คู่มือการพัฒนาการทำงานชุมชนเพื่อการทำงานกองทุนสุขภาพ สปสช. ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกองทุนได้มีโอกาส 1) ทบทวนและเรียนรู้ แนวคิด หลักการ การทำงานชุมชน การทำงานกองทุน สุขภาพ สปสช. 2) เรียนรู้เรื่องการทำงานกองทุนจากกองทุนสุขภาพ รุ่นแรกๆ และกองทุนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องที่แตกต่าง ในประเด็นที่แตกต่าง 3) ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานกองทุน และการทำงานชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน 4) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตนเองในการทำงานชุมชน คู่มือนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์อันเป็นผลจากการทำโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานกองทุนกองทุนสปสช.ของภาคี องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระบวนการพัฒนาคู่มือฉบับนี้ ได้รับความกรุณา และข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายบริการ ท้องถิ่นและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตลอดจนทีมงานที่ทำงานโครงการสร้างสุขภาพในชุมชนร่วมกันตลอดมาคือ คุณวิมล โรมา คุณฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ คุณวิจิตรา ตั้งสังขะรมย์ จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล ผู้ช่วยในการจัดทำต้นฉบับและประสานงานโครงการที่เข้มแข็งและ อดทน ในฐานะผู้เขียนคู่มือฉบับนี้ จึงใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกภาคี ที่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มุมมองการทำงาน ที่ไม่ใช่การคัดลอก หรือแปลความจากองค์ความรู้ที่เป็นตะวันตก แต่เป็นการพัฒนาจากบริบทของสังคมไทยที่แท้จริง ผลพวงของการเขียนคู่มือฉบับนี้ทำให้ผู้เขียนพบว่าแนวทางการพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เขียนรู้สึกเพิ่มพูนในความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เกิดกำลังใจ และ เกิดความพยายามทั้งที่มีข้อจำกัดในภาระการทำงานที่มีอยู่ ผู้เขียนพยายามที่จะทำให้คู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชบิดาที่เราชาวมหิดลรัก เทอดทูน และนำแนวทางที่ทั้งสองพระองค์พระราชทานมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :