ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของระบบบริการ(Service development) , ระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า , การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ระบบเวชบริการฉุกเฉิน , ระบบบริการฑันตกรรม , ระบบประกันสุขภาพกับการพัฒนาระบบบริการในการดูแลสุขภาพระยะยาว : กรณีผู้ป่วยจิตเวช , ระบบบริการโรคเรื้อรังภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ระบบบริการเภสัชกรรม
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , จเด็จ ธรรมธัชอารี , สุรจิต สุนทรธรรม , ปิยะนารถ จาติเกตุ , ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ , ปัทมา ศิริเวช , กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ , พิรัส ประดิษฐวณิช , เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คำค้น : บริการปฐมภูมิ , ระบบบริการ , พัฒนาการของระบบบริการ , ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า , บริการสร้างเสริมสุขภาพ , ระบบเวชบริการฉุกเฉิน , ระบบผู้ป่วยจิตเวช , ระบบบริการเภสัชกรรม , ระบบบริการโรคเรื้อรัง , Service development
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต , สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ บนพื้นฐานทางวิชาการและความคิดเห็น ข้อเสนอที่หลากหลายอันจะนำสู่เอกสารวิชาการที่มีคุณค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้เกิดผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารการประชุมวิชาการ พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :