ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
นักวิจัย : สมพันธ์ เตชะอธิก
คำค้น : การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ , สถานีอนามัย , การถ่ายโอน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : สยามรัฐ. 58, 19954(14 ธค. 2550) : 13 , http://hdl.handle.net/11228/581
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพันธ์ เตชะอธิก . (2550). ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมพันธ์ เตชะอธิก . 2550. "ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมพันธ์ เตชะอธิก . "ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
สมพันธ์ เตชะอธิก . ท้องถิ่นปริทรรศน์ ถ่ายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.