ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย , Population-based screening for nephrosis, nephritis and renal stone in Thailand
นักวิจัย : พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ , Patsri Srisuwan , ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร , Tanunya Koopitakkajorn , เดช เกตุฉ่ำ , Det Kedcham , ปฤษฐพร กิ่งแก้ว , Pritaporn Kingkaew , ศิตาพร ยังคง , Sitaporn Youngkong , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sripen Tantivess , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , Yot Teerawattananon
คำค้น : การคัดกรองโรค , การบริการสาธารณสุข , ไตอักเสบ , นิ่วในไต , การตรวจปัสสาวะ , nephrosis , nephritis , mass screening , urinalysis
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 7,3 (ก.ค.- ก.ย. 2556) : 380-388 , http://hdl.handle.net/11228/3953
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคไตอักเสบและโรคนิ่วในไตเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยที่อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังและรุนแรง แต่ยังไม่มีแนวทางคัดกรองระดับประชากรที่ชัดเจน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการคัดโรคไตอักเสบและโรคนิ่วในไตระดับประชากรในประเทศไทย โดยทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้การตรวจปัสสาวะและการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไตเป็นการตรวจที่ได้รับความนิยมในชุดตรวจสุขภาพ แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลและความคุ้มค่า แนวทางเวชปฏิบัติในต่างประเทศ และประเทศไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้คัดกรองด้วยการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไตในประชากรทั่วไป แต่คัดกรองในผู้มีความเสี่ยง อัตราส่วนค่าต้นทุนประสิทธิผลในการคัดกรองประชากรทั่วไปเท่ากับ ๒๘๒,๘๑๘ ดอลลาร์สหรัฐต่อปีสุขภาวะ ในกลุ่มเสี่ยง เช่น อายุมากกว่าหรือเท่ากับ ๖๐ ปี และมีความดันโลหิตสูง เท่ากับ ๕๓,๓๗๒ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๑๘,๖๒๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อปีสุขภาวะตามลำดับ การคัดกรองประชากร ๘๐๐ คนจะพบโรคไต ๑ คน จึงเสียค่าใช้จ่าย ๒,๗๗๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อการวินิจฉัย โอกาสตรวจพบผู้ป่วยมีน้อย ไม่คุ้มค่า ควรคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับรณรงค์ให้ประชากรมีความรู้และการตระหนัก และสนับสนุนการศึกษาวิธีคัดกรองที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อกลุ่มเสี่ยงต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Nephrosis, nephritis and renal stone, commonly found diseases in Thailand, can cause severe chronic complications. This article thus aims to study the value of a population-based screening for nephrosis, nephritis and renal stone in Thailand through a systematic literature review and stakeholder discussion. Urinalysis and blood for renal function tests are widely used in health check-up programs without evidence of effectiveness and cost-effectiveness. Analysis of the clinical practice guidelines and experts’ opinions found support for screening in high-risk groups, but not in the general population. Cost-effectiveness ratio was $282,818 per quality-adjusted life year (QALY), but $53,372 and $18,621 per QALY, in the elderly and hypertensive patients, respectively. One case would be diagnosed per 800 screened. Incremental costeffectiveness ratio was $2779. Therefore, renal function tests or urinalysis are recommended for high-risk groups, whereas the general population should be educated on the disease and risk reduction. Further studies of the effective and appropriate screening tests for high-risk groups are also needed.

บรรณานุกรม :