ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง , Measures for promoting rational use of high cost drugs in hospitals under Civil Servant Medical Benefit Scheme
นักวิจัย : ภาสกร สวนเรือง , Passakorn Suanrueang , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม , Acharawan Topark-ngarm , สุมนต์ สกลไชย , Sumon Sakolchai , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , Chulaporn Limwattananon , ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล , Paibul Suriyawongpaisal , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat
คำค้น : ยา , การใช้ยา , ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ , ยาชื่อสามัญ , ยานอกบัญชียาหลัก , Civil Servant Medical Benefit Scheme , cost containment , generic drug , non-essential drug
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7,2 (เม.ย.-มิ.ย.2556) : 223-234 , http://hdl.handle.net/11228/3901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบจ่ายตรงของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีแนวโน้มเพิ่มสูงมาก การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผล และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีการดำเนินการในโรงพยาบาล ๓๔ แห่งสำหรับยา ๙ กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง ผลการศึกษา พบว่า มาตรการฯ ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ดำเนินการในลำดับแรก สำหรับกลุ่มยาลดการหลั่งกรดกลุ่ม PPIs ยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDs และ coxibs ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันกลุ่ม ARBs กลูโคซามีน และยาโรคกระดูกพรุน คือ การขอความร่วมมือแพทย์ให้เฝ้าระวังเรื่องข้อบ่งชี้การใช้ยา ส่วนมาตรการในลำดับแรกสำหรับกลุ่มยาต้านเกร็ดเลือด ยาลดความดันกลุ่ม ACEIs และยาต้านมะเร็ง คือ ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ โดยแพทย์ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการสั่ง โรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมให้แพทย์ใช้ยาผลิตในประเทศ หรือยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใน ๕ กลุ่มยา คือ ยาต้านเกร็ดเลือด ยาต้านการอักเสบ ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันกลุ่ม ACEIs และยาลดความดันกลุ่ม ARBs โรงพยาบาลยังไม่นิยมมาตรการที่กำหนดให้ใช้ยาชื่อสามัญและยาทดแทนในรายการยาเป้าหมาย มาตราการที่กำหนดให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วนำไปเบิกต้นสังกัดเอง มารตาการที่กำหนดให้การสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนใน ๙ กลุ่มยาที่ศึกษา โดยสรุป โรงพยาบาลยังไม่ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลสำหรับยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น มาตรการทดแทนยาชื่อสามัญ มาตรการยาทดแทนในรายการยาเป้าหมาย หรือมาตราการที่กำหนดให้มีการอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนสั่งใช้ยา ในกลุ่มยาที่กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Drug expenditure in the Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS)’s Direct Billing System shows an increasing trend. The study aims to identify the measures in 34 hospitals for promoting the rational use of drugs in high-cost therapeutic classes and for controlling their expenditures. The study found that most hospitals placed a priority measure for proton pump inhibitors (PPIs), non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and Coxibs, antihyperlipidemics, angiotensin-2 receptor blockers (ARBs), glucosamine and anti-osteoporosis by requesting physicians to comply with rational indications. The priority measure for anti-platelet aggregates, angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) and anti-cancers was requirement of written statement for reasons in prescribing non-essential drugs. An increase in the number of hospitals encouraging the prescribing of generic drugs in 2012 as compared to 2011 was found for antiplatelet aggregates, NSAIDs, antihyperlipidemics, ACEIs and ARBs. However, the generic and therapeutic substitution policy was not imposed in most hospitals. For non-essential-drug prescriptions, most hospitals did not require prior authorization by hospital administrators nor did they require patient’s out-ofpocket payment for later reimbursement. In conclusion, hospitals did not enforce a restrictive measure for promoting the rational use of drugs featured on the priority list of the Comptroller General Department’s CSMBS.

บรรณานุกรม :