ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย , Social Welfare and Provision of Informal Care: A Case Study Using Economic Valuation to Determine Monetary Compensation in Thailand
นักวิจัย : วัชรา ริ้วไพบูลย์ , กันยารัตน์ ปนสูงเนิน , ซัสมิทา แชทเทอร์จี , อาทร ริ้วไพบูลย์
คำค้น : สวัสดิการสังคม , การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ , คนพิการ , social welfare , economic valuation , disabled person
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 7,1 (ม.ค.- มี.ค. 2556) : 86-98 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ประเมินการดูแลอย่างไม่เป็นทางการแก่คนพิการอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย โดยการใช้วิธีสินค้าตัวแทนในการประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินของการดูแล ซึ่งใช้ราคาตลาดของแรงงานที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการดูแลในการคำนวณต้นทุน ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในปี ๒๕๔๙ จำนวน ๑๐๑ ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน และมีคะแนนสถานะการทำงานวัดโดยดัชนีบาร์เธล น้อยกว่า ๙๕ การศึกษาพบว่าเวลาการดูแลอย่างไม่เป็นทางการเฉลี่ยเดือนละ ๙๔.๖ ชั่วโมง โดยจำแนกเป็นกิจกรรมในครัวเรือน ๒๙ ชั่วโมง การดูแลสุขภาพ ๒๔ ชั่วโมง กิจวัตรประจำวัน ๓๘ ชั่วโมง และกิจกรรมนอกบ้าน ๓ ชั่วโมง แปลงเป็นมูลค่าเงินเดือนละ ๑๓๖ เหรียญสหรัฐ หรือ ๔,๒๕๐ บาท (ที่มูลค่าของปี ๒๕๕๓) การผันแปรของค่าจ้างแรงงาน ส่งผลให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ ๕๐ (ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง) ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ความรุนแรงของความพิการ และการอยู่ในเมือง ต้นทุนที่ประเมินโดยวิธีสินค้าตัวแทนนี้ มีมูลค่าน้อยกว่าวิธีต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ดูแล แต่มีมูลค่ามากกว่าเงินสวัสดิการคนพิการ (เดือนละ ๕๐๐ บาท หรือ ๑๖ US$) ผลการศึกษาครั้งนี้ควรจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทบทวนอัตราเงินสวัสดิการคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study evaluates informal care for disabled stroke survivors in Thailand. It applies the proxy good method to determine monetary value of the care. Market prices of labor similar to informal care activities were used in the cost calculation. Data were collected by means of interviews conducted during 2006. The sample consisted of 101 disabled persons who had suffered a stroke at least six months prior to the interview, and had a functional status score of less than 95 as measured by the Barthel Index. Average monthly time spent on informal care was 94.6 hours. Time spent for household activities of daily living (HDL), health care activities (HCA), activities of daily living (ADL) and instrumental activities of daily living (IADL) was 29, 24, 38 and 3 hours/month, respectively. The average monthly monetary value of informal care was US$136 (at 2010 prices). Variations of the market price of labor caused changes in the cost of approximately 50% (both increase and decrease). Severity of disability and urban area had significant effects on the cost. The informal care value was less than that found using the opportunity cost method of calculation. It was much more than the current welfare payment for disabled people (500 Thai baht, or approximately US$16 per month). The findings should be considered as inputs for revision of welfare payment for people with disabilities, particularly those who are also elderly.

บรรณานุกรม :
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , กันยารัตน์ ปนสูงเนิน , ซัสมิทา แชทเทอร์จี , อาทร ริ้วไพบูลย์ . (2556). สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , กันยารัตน์ ปนสูงเนิน , ซัสมิทา แชทเทอร์จี , อาทร ริ้วไพบูลย์ . 2556. "สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , กันยารัตน์ ปนสูงเนิน , ซัสมิทา แชทเทอร์จี , อาทร ริ้วไพบูลย์ . "สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , กันยารัตน์ ปนสูงเนิน , ซัสมิทา แชทเทอร์จี , อาทร ริ้วไพบูลย์ . สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.