ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง , Health Promotion and Disease Prevention Policies for Children aged 0-5 years in Thailand and lessons learned from the USA, Canada, Japan, Taiwan, and Middle East Region
นักวิจัย : ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิพรรณพร วรมงคล
คำค้น : การสร้างเสริมสุขภาพ , เด็กอายุ 0-5 ปี , Health promotion and disease prevention policies , child aged 0-5 , การป้องกันโรค
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 7,1 (ม.ค.- มี.ค. 2556) : 168-181 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3857
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงงานวิจัยสองส่วนในโครงการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยพิจารณารายการปัญหาสุขภาวะของเด็กกลุ่มอายุ ๐-๕ ปีที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาวะที่มีการดำเนินการในประเทศไทย และการศึกษานโยบายและมาตรการในประเทศทั้งห้าประเทศที่ได้เลือกศึกษาไว้ในโครงการวิจัยฯ เพื่อหาจุดเด่นและบทเรียนที่อาจเป็นประโยชน์หากนำมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกประเทศมีการบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ ๐-๕ ปีและหญิงมีครรภ์คล้ายคลึงกัน การคัดกรองพัฒนาการใช้เครื่องมือที่อิงตาม Denver Developmental Screening Test-II เป็นส่วนใหญ่ วัคซีนหลักที่ให้เหมือนกันทุกประเทศ คือ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด คางทูมและหัดเยอรมัน การคัดกรองทารกแรกเกิดที่ทำทุกประเทศคือการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด แต่จำนวนและชนิดของโรคอื่นที่คัดกรองในทารกแรกเกิดและหญิงมีครรภ์แตกต่างตามสถานการณ์โรคของแต่ละประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ไต้หวัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด หลายประเทศใช้มาตรการด้านกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ์การเข้าถึงบริการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจูงใจให้อยากมีบุตร การคุ้มครองสิทธิในการป้องกันและรักษาโรคทางพันธุกรรมและโรคผิดปกติของเมตาบอลิสม การปฏิสนธิเทียม การป้องกันการทำทารุณกรรมเด็กและการควบคุมคุณภาพศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มงวด ประเทศแคนาดามีการเสริมพลังพ่อแม่ให้สามารถดูแลสุขภาพของลูกด้วยตนเองอย่างเป็นระบบชัดเจน รายงานนี้ได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This report aims to analyse and link between sub- studies under the research project entitled ‘the development of health promotion and disease prevention policies for children aged 0-5 years old in Thailand’. The two sub-studies employed in this analysis include the list of prioritized health problems among children aged 0-5 years, review of relevant existing interventions and policies in Thailand, and the studies of interventions and policies in five selected countries. The study of international experiences aims to provide lesson learned that might be useful for the development of related policies in Thailand. Results: Basic care packages for children aged 0-5 years old and pregnant women are similar. Developmental screening tests are mostly based onthe Denver Developmental Screening Test-II. All countries provide vaccines against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, measles, mumps and rubella. Neonatal screening for congenital hypothyroidism is implemented in every country, whereas screening for other conditions in the neonates and pregnant women are varied. Screening for hearing loss in the neonates is provided in the United States of America, Canada, Taiwan, and the United Arab Emirates. Legislative measures are used in many countries for ensuring access to health promotion and preventionservices, reduction of low birth rate, prevention and treatment of genetic diseases and metabolic disorders, control of artificial fertilization and obesity, prevention of child abuse and quality control child care centers. Canada has a comprehensive system for empowerment of parents for child care. Recommendations for the betterment of well-being of Thai children from good practices in these countries have been proposed.

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิพรรณพร วรมงคล . (2556). นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิพรรณพร วรมงคล . 2556. "นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิพรรณพร วรมงคล . "นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิพรรณพร วรมงคล . นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.