ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยโดยตรง : การดำเนินงานนานาชาติ , Patient- Self Reporting System of Adverse Drug Reaction: International Scheme
นักวิจัย : นทพร ชัยพิชิต , Nataporn Chaipichit , นฤมล เจริญศิริพรกุล , Narumol Jarernsiripornkul
คำค้น : อาการอันไม่พึงประสงค์ , การใช้ยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5,2(เม.ย.-มิ.ย.2554) : 257-266 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบัน ในระบบการเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยานั้น ได้อาศัยความร่วมมือในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยบุคลากรทางสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งมักพบปัญหาการรายงานในอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงมีการริเริ่มให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ด้วยตนเองในหลายๆประเทศ และพบว่าช่วยเพิ่มอัตราการรายงานโดยเฉพาะอาการอันไม่พึงประสงค์ใหม่ที่คาดว่าเกิดจากยา อาการอันไม่พึงประสงค์ชนิดไม่รุนแรงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หรืออาการอันไม่พึงประสงค์บางอย่างที่ผู้ป่วยสมควรเข้ามามีบทบาทอันสำคัญร่วมด้วยในด้านความปลอดภัยทางยา ซึ่งพบว่ารายงานของผู้ป่วยให้รายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวกับยาและอาการอันไม่พึงประสงค์อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ป่วยมีการรายงานเกินความเป็นจริง เนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถในการจำแนกอาการที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากโรคที่เป็นอยู่หรือเนื่องมาจากยาที่ใช้กันแน่ ดังนั้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและอาการอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงอาจช่วยเพิ่มคุณภาพของรายงานและทำให้ระบบการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The current system of pharmacovigilance is mainly responsible to healthcare professionals for reporting adverse drug reactions (ADRs) which major concerns are underreporting. Many countries had initiated patient participation to the direct reporting of ADRs resulting in increased the reporting rate especially possible new ADRs, non- serious ADRs which affect patients’ quality of life or ADRs which patients could play an important role in drug safety. Those patient reports provided sufficient and thorough details of the ADR outcome. However, they could be exaggerated, resulting from the ability to distinguish between their illness and medications that might cause the adverse effects. Therefore, to increase the report quality and the effectiveness of pharmacovigilance, the information about drugs and adverse effects, and encouraging the patients’ awareness of ADR reporting are required.

บรรณานุกรม :