ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in Civil Servant Medical Benefit Scheme: a comparison with Universal Health Coverage Scheme
นักวิจัย : สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา , พรพิศ ศิลขวุธท์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Supon Limwattananon , Chulaporn Limwattananon , Areewan Cheawchanwattana , Pornpit Silkavute , Viroj Tangcharoensatien
คำค้น : ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ , ค่าใช้จ่ายด้านยา , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5,2(เม.ย.-มิ.ย.2554) : 170-180 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกมีแบบแผนการใช้ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่แตกต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ๕๗ เดือน ระหว่างปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ และพยากรณ์การสั่งใช้ยาในระดับรายใบสั่งของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปรวม ๖ แห่ง โดยเลือกจาก ๔ กลุ่มข้อบ่งใช้ที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือมีการใช้บ่อย ได้แก่ ยา angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) และ angiotensin-2 receptor blocker (ARB); ยาควบคุมไขมันในเลือด; ยาลดการหลั่งกรด proton pump inhibitor (PPI) และ histamine-2 receptor antagonist (H2RA) และยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID) และ COX-2 inhibitor โดยพิจารณาองค์ประกอบของค่าใช้จ่าย ๒ ด้าน คือ โอกาสใช้ยาเป้าหมายซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวซึ่งมักมีราคาแพง และปริมาณยาที่ใช้ ผลการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้วยสมการถดถอยแบบเป็นช่วง (segmented regression) ก่อนและหลังนโยบายจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการยกเลิกค่าบริการ ๓๐ บาทของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า สัดส่วนการใช้ยาเป้าหมาย ได้แก่ ยา ARB ยาควบคุมไขมันในเลือดที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาลดการหลั่งกรด PPI ที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว และ ยา COX-2 inhibitor มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายรวมและการเติบโตของค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มยาทั้งสี่ วิธีจ่ายเงินแก่โรงพยาบาลแบบปลายปิดซึ่งใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หากนำมาใช้กับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ตั้งแต่ ร้อยละ ๔๐ (กรณียาลดการหลั่งกรดและยาต้านอักเสบ) ถึงร้อยละ ๑๐๐ (กรณียาควบคุมไขมันในเลือด) สำหรับมาตรการแทนยาเป้าหมายด้วยยาทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า การประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นกับความสามารถในการแทนยา หากทำได้ร้อยละ ๒๐ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๘ (กรณียาลดการหลั่งกรดและยาต้านอักเสบ) ถึง ร้อยละ ๒๐ (กรณียาควบคุมไขมันในเลือด) และหากทำได้ร้อยละ ๘๐ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ ๓๐-๘๐

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Therapeutic drugs, a major component of outpatient care have made the utilization pattern in the Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) different from the Universal Health Coverage Scheme (UCS). This study analyzed a time-series of 57 months during 2003-2007 for drug prescriptions in 6 Regional Hospitals and General Hospitals and forecast the overall expenditure. Four therapeutic classes with high expenditure or frequent use, including angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin-2 receptor blockers (ARB); antilipids; proton pump inhibitors (PPI) and histamine-2 receptor antagonists (H2RA); and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) plus COX-2 inhibitor were analyzed with respect to two expenditure components; (1) propensity to use the target drugs, which are not covered by the National Lists of Essential Medicines or are the single-source products, and (2) the utilization quantity. Results from the expenditure forecast before and after the CSMBS’ direct billing policy and the UCS’ 30-Baht copay abolition policy using a segmented regression analysis revealed that the use of the following target drugs, including ARB, non-essential antilipids, single-source PPI and COX-2 inhibitor was associated with the total and expenditures growth of the four classes. The close-end method of provider payment currently employed by the UCS, if applied to the CSMBS would be able to reduce 40 percent of the expenditures for PPI-H2RA and NSAID-COX-2 inhibitor to 100 percent of the expenditure for antilipids. For the substitution measure, the degree of cost-saving would depend largely on the policy compliance levels. With the 20 percent compliance, 8 percent of the expenditures for PPI-H2RA and NSAIDCOX- 2 inhibitor and 20 percent for antilipids could be saved. With the 80 percent compliance, the costsaving would range from 30 percent to 80 percent.

บรรณานุกรม :
สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา , พรพิศ ศิลขวุธท์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Supon Limwattananon , Chulaporn Limwattananon , Areewan Cheawchanwattana , Pornpit Silkavute , Viroj Tangcharoensatien . (2554). ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา , พรพิศ ศิลขวุธท์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Supon Limwattananon , Chulaporn Limwattananon , Areewan Cheawchanwattana , Pornpit Silkavute , Viroj Tangcharoensatien . 2554. "ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา , พรพิศ ศิลขวุธท์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Supon Limwattananon , Chulaporn Limwattananon , Areewan Cheawchanwattana , Pornpit Silkavute , Viroj Tangcharoensatien . "ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา , พรพิศ ศิลขวุธท์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Supon Limwattananon , Chulaporn Limwattananon , Areewan Cheawchanwattana , Pornpit Silkavute , Viroj Tangcharoensatien . ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.