ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข , Views of Health Professionals on Herbal Medicine and Policy for Promotion of Herbal Medicine Use in Healthcare Settings
นักวิจัย : คัคนางค์ โตสงวน , ณัฏฐิญา ค้าผล , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์
คำค้น : การใช้ยา , สมุนไพร , herbal medicine
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5,4(ต.ค.-ธ.ค.2554) : 513-521 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรมาเป็นระยะเวลานานแต่มูลค่าและปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานพยาบาลก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในการจะทำให้นโยบายประสบความสำเร็จนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขทั้งต่อยาจากสมุนไพรและต่อนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานในโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาจากสมุนไพรทั้งมากและน้อย ผลการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑)ความเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพร ซึ่งพบว่าขาดความเชื่อมั่นในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาจากสมุนไพร ยามีรูปลักษณ์ที่ไม่ดึงดูดให้น่าใช้และมีราคาแพง ๒)ความเห็นต่อนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ซึ่งพบว่าการกำหนดเป้าหมายให้ใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าการใช้ยาทั้งหมดในทุกสถานพยาบาลนั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก และขาดการเตรียมสิ่งสนับสนุนในการรองรับนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างชัดเจน และ ๓)ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ซึ่งพบว่าอุปสรรคสำคัญคือเกณฑ์การเบิกจ่ายในโรงพยาบาล และความเชื่อมั่นในมาตรฐานของการผลิตยา ในขณะที่ปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญคือการสนับสนุนจากผู้อำนวยการหรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในโรงพยาบาล สำหรับผลการศึกษานี้ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้นโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรประสบความสำเร็จในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The policy on the promotion of herbal medicine has not yet achieved the target. To achieve the goal, knowing health care professionals’ views on herbal medicinal products and on the national policy which aims to promote the utilization of herbal medicine in health care facilities is crucial. This study used qualitative methods. Focus group interview among the frequent user group and in-depth interviews among occasionally user group were conducted. The results of this study can be divided into 3 parts. 1) Views on herbal medicinal products: lack of confidence on the effectiveness and safety of herbal medicinal products is found, the appearance and other characteristics of herbal medicinal products are not attractive, herbal medicinal products are more expensive than western medicine. 2) Views on the national policy to promote the utilization of herbal medicinal products in healthcare facilities: The set target in terms of expenditure of herbal medicine products of 25% of the total drug expenditure for every healthcare facility is difficult to accomplish. Furthermore, there are no practice guidelines and clear strategic plan to support the policy. 3) Views on impeding and facilitating factors influencing the utilization: key impeding factors were the criteria on reimbursement of herbal medicinal and confidence in the quality and manufacturing standards. The key facilitating factor was the presence of key person who was able to promote the use of herbal medicine in hospitals. Findings from this study would be used to develop the effective strategies to accomplish the policy aims at promoting the use of the herbal medicine in the future.

บรรณานุกรม :
คัคนางค์ โตสงวน , ณัฏฐิญา ค้าผล , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . (2554). ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คัคนางค์ โตสงวน , ณัฏฐิญา ค้าผล , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . 2554. "ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คัคนางค์ โตสงวน , ณัฏฐิญา ค้าผล , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . "ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
คัคนางค์ โตสงวน , ณัฏฐิญา ค้าผล , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์ . ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.