ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย , Impact of Overweight and Obesity on Health-care Costs in Thailand
นักวิจัย : ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , รักมณี บุตรชน , จอมขวัญ โยธาสมุทร , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
คำค้น : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ , ภาวะน้ำหนักเกิน , โรคอ้วน , เศรษฐศาสตร์ , ผลกระทบ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 5,3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) : 287-298 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) และโรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังสำคัญหลายชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ความชุกของโรคอ้วนในประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ภาวะน้ำหนักและโรคอ้วนนั้นจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญลำดับที่ ๖ ที่ก่อให้เกิดภาระโรคมากที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาที่ประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประชากรไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเริ่มต้นจากการคำนวณสัดส่วนของการเกิดโรคต่างๆจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน (Obesity attributable fractions, OAFs) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประชากรไทย และค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) ของการเกิดโรคต่างๆ จากนั้นจึงทำการคำนวณจำนวนผู้ป่วยในแต่ละโรคที่มีสาเหตุจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยนำสัดส่วนข้างต้นคูณกับจำนวนผู้ป่วยโรคดังกล่าวทั้งหมดในประเทศไทยในปีที่ศึกษา แล้วจึงคำนวณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเนื่องจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยนำจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆซึ่งมีสาเหตุจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนคูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยของการรักษา จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมูลค่าสูงถึง ๕,๕๘๐.๘ ล้านบาท โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก ๘๔๗.๔ ล้านบาท และในแผนกผู้ป่วยใน ๔,๗๓๓.๔ ล้านบาท ทั้งนี้โรคที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ๓ ลำดับแรกได้แก่ โรคเบาหวาน(๓,๓๘๖.๖ ล้านบาท) โรคหัวใจขาดเลือด(๑,๐๗๐.๕ ล้านบาท) และโรคมะเร็งลำไส้และเร็คตัม(๓๗๗.๒ ล้านบาท) ผลการศึกษานี้ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการวางแผนนโยบายหรือกำหนดมาตรการเพื่อลดความชุกของโรคอ้วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Overweight and obesity are associated with several chronic diseases. Economic costs attributable to overweight and obesity are substantial. In Thailand, the prevalence of overweight and obesity is increasing rapidly. It was also found that overweight and obesity were the 6th leading risk factor attributable to Disability-Adjusted Life Year (DALY) loss in Thailand in 2004. However, there had never before been a study which examined health-care costs due to overweight and obesity in Thailand. This study is aimed at estimating the health-care costs attributable to overweight and obesity in Thailand in the year 2009, employing the overweight and obesity-attributable fractions (OAFs), which are generally defined as the proportion of a disease in a population that is attributable to overweight and obesity. OAFs were calculated for each disease associated with overweight and obesity. OAFs can be calculated from the prevalence of overweight and obesity and relative risk of each disease. The number of patients in each disease category attributable to overweight and obesity was then calculated as the product of OAFs and the total number of patients with that disease in 2009. The health-care costs of overweight and obesity were further estimated by multiplying the number of patients in each disease category attributable to overweight and obesity by the unit cost of treatment. Health-care costs attributable to overweight and obesity in this study were estimated at 5,580.8 million baht (i.e. out-patient department = 847.4 million baht and in-patient department = 4,733.4 million baht). The top three leading causes of health-care costs were diabetes mellitus (3,386.6 million baht), ischemic heart disease (1,070.5 million baht) and colon and rectal cancer (377.2 million baht), respectively. The findings clearly confirmed that the economic impacts of overweight and obesity on health-care costs in Thailand were substantial. More effective policies/interventions aimed at reducing the prevalence of obesity should be implemented.

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , รักมณี บุตรชน , จอมขวัญ โยธาสมุทร , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ . (2554). ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , รักมณี บุตรชน , จอมขวัญ โยธาสมุทร , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ . 2554. "ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , รักมณี บุตรชน , จอมขวัญ โยธาสมุทร , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ . "ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ , รักมณี บุตรชน , จอมขวัญ โยธาสมุทร , วิชัย เอกพลากร , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , เนติ สุขสมบูรณ์ , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ . ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.