ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาวในประเทศไทย เดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 , Cold Weather Death Surveillance in Thailand,October 2010 - February 2011
นักวิจัย : แสงโฉม ศิริพานิช , พรรณนภา เหมือนผึ้ง , อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์
คำค้น : Surveillance , Cold weather related death , การเฝ้าระวัง , ภาวะอากาศหนาว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,1(ม.ค.-มี.ค. 2555) : 112-117 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาพอากาศที่หนาวเย็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น การสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ และเป็นผลต่อระบบสมองและหัวใจ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง( cross- sectional descriptive study) เก็บรวมรวบข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และอธิบายลักษณะการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยพัฒนาแนวทางและนิยามการเฝ้าระวัง รวมทั้งแบบรายงานการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา พบว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากภาวะอากาศหนาวทั้งสิ้น 30 ราย ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว 2 รายจากจังหวัดเลยและเชียงราย ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายร้อยละ 86.7 อายุเฉลี่ย 49 ปี ร้อยละ 30.1 มีอายุมากกว่า 60 ปี เสียชีวิตในบ้าน/ที่พัก(indoor)ร้อยละ 40.0 และเสียชีวิตนอกบ้าน(Outdoor)ร้อยละ 60.0 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ การมีโรคประจำตัว และการสวมเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอต่อการป้องกันอากาศหนาว ร้อยละ 60.0, 53.3, 83.3 ตามลำดับ ผลการศึกษาการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาวจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางดูแลสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก คนชรา หรือคนที่มีโรคประจำตัว ฯ ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดระบบการบริการสุขภาพ นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย การจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในช่วงภาวะอากาศหนาว

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Cold weather is one of causes that can be effected to higher morbidity and mortality in Thai citizens. Hypothermia condition can lead to a dangerous of the brain and heart. A cross-sectional study aimed to monitor trend, described characteristics of the deaths, identified risky behaviors and risk factors of coldrelated to death for future planning in assistance to the victims. The guidance, definition of cold-related deaths and reporting form have been developed for the surveillance system. The results showed that total number of 30 deaths and suspected cases related to the cold weather had been reported from 21 provinces. Out of these, 2 from Lei and Chiangrai province were confirmed for cold-related deaths. Most of them were male (86.7%), mean age was 49 years, 30.1% were elderly (> 60 years). 40.0% were indoor deaths whilst the others were outdoor deaths. The major risk factors were exposure to cold weather combined with alcohol drinking, having underlying diseases and wearing clothing that could not prevent cold weather (60.0%, 53.3% and 83.3% respectively). The above results can be beneficial to the health care guidance, providing appropriate assistance to the risk group such as children, elderly or people with underlying diseases including health service, referral system and provide warm clothing in order to decrease coldrelated mortality.

บรรณานุกรม :