ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน , How to attract new doctors to work in rural areas: Using Discrete Choice Experiment (DCE)
นักวิจัย : นงลักษณ์ พะไกยะ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ฑิณกร โนรี , สัญญา ศรีรัตนะ , อภิชาติ จันทนิสร์
คำค้น : Discrete Choice Experiment (DCE) , กำลังคนด้านสุขภาพ , การธำรงอยู่ในชนบท
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) , สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) , สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) , สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,1(ม.ค.-มี.ค. 2555) : 40-47 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทนั้นต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ปัจจุบันมีแพทย์เข้าไปทำงานในชนบททุกปี แต่อัตราแพทย์ลาออกจากชนบทมีประมาณ ๑๑% จึงจำเป็นที่จะต้องมีการค้นหาวิธีที่จะดึงดูดและธำรงรักษาแพทย์ในพื้นที่ชนบท การศึกษานี้ใช้การศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยศึกษาแพทย์จำนวน ๒๕๕ คนจากพื้นที่ ๙ จังหวัด โดยใช้วิธี Discrete Choice Experiment (DCE) เพื่อประเมินการเลือกงาน โดยให้เลือกระหว่างงานในชนบทกับงานในเมือง ซึ่งมีคุณลักษณะของงาน ๗ ประเด็น ผลการศึกษาพบว่า มีแพทย์ที่เข้าร่วมการศึกษา ๒๑๑ คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (๕๗.๘%) แพทย์ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในเมือง (๘๓%) และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (๖๓%) สำหรับการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พบว่าลักษณะงานทั้ง ๗ ประการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยแพทย์จบใหม่จะเลือกอยู่ในชนบท หากเป็นสถานที่ที่มีเงินเดือนที่สูง ใกล้ภูมิลำเนา โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณงานนอกเวลาน้อย มีโอกาสในการเรียนต่อเฉพาะทาง และมีแพทย์ที่ปรึกษา ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจด้านการเงินและด้านอื่นๆ สามารถจูงใจแพทย์ให้อยู่ในชนบทได้ และโดยจะต้องมีนโยบายการเพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อเฉพาะทาง ลดเวลาการทำงานนอกเวลา รวมทั้งเพิ่มการเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

As a crucial component of a health system, the shortage of health workforce could deteriorate health outcomes. Though newly graduated physicians entering the rural areas every year, the turnover rate of rural physicians was as high as 11% of rural physicians. It is thus crucial to explore strategies to attract and retain physicians in rural areas. This study was a cross sectional study with 255 physicians serving in years 1-3 from 9 provinces included in the sample. Job preference was assessed using the Discrete Choice Experiment (DCE) method, which involved asking subjects to indicate their preference between 2 hypothetical jobs, one rural and one urban. Each job was characterized by 7 job attributes. A total of 211 physicians responded, with females (57.8%) responded slightly more than males. The majority of subjects was from an urban background (83%), and graduated from a regional university (63%). There were 24% of physicians under the rural recruitment project. In relation to their job preference, all attributes were found to be statistically significant in determining the decision to choose a job in a rural area. The results showed that high salaries, workplace close to hometown, small hospital size, less overtime work, opportunities for specialty training and faster career promotion were important for young physicians to choose rural posts. The results suggested that the combinations of salary increase, specialty training opportunities, reduce overtime work, and accelerated promotions seem to be good policy candidates to attract and retain physicians to rural areas.

บรรณานุกรม :