ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลงทุนในเด็ก
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที 1/2541 : p44-52 , http://hdl.handle.net/11228/1113 , JV6N1-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาของธนาคารโลกตั้งแต่ปี พศ. 2503 เป็ฯต้นมา ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเด็กตั้งแต่เริ่มมีพัฒนาการจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก โดยเฉพาะเด็กอ้อยโอกาสและครอบครัวมีสภาพดีขึ้น อันจะส่งผลให้สุขภาพชีวิตของสังคมดีขึ้นตามไปด้วย ในประเทศไทย งบประมาณการลงทุนสำหรับเด็กที่ได้รับการจัดสรรโดยรัฐบาลส่วนที่มากที่สุดยังคงเป็นงบประมาณด้านการศึกษา คือ คิดเป็น 1 ใน 5 ของงบประมาณจากภาครัฐทั้งหมด จากข้อมูลนี้มีประเด็นที่น่าพิจารณาต่อไปว่า การลงทุนด้วยเม็ดเงินที่มากนั้น ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะเกิดผลดีเสมอไป มีประสิทธิภาพเพียงใด บทความนี้ผู้เขียนได้เสนอไว้เป็นแนวคิดพื้นฐาน สำหรับการศึกษาในขั้นต่อไป ซึ่งควรจะต้องมีความชัดเจนจนถึงขั้นกำหนดให้เป็นนโยบายของรัฐต่อไปได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :