ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที 2/2541 : p133-142 , http://hdl.handle.net/11228/1102 , JV6N2-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น ทว่ายังคงพบว่าหน่วยานที่มีการขาดแคลนแพทย์เรื้อรังก็คือโรงพยาบาลชุมชน ส่วนในพื้นที่ชนบทและนอกเขตอำเภอเมือง แพทย์เพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นแล้วกลับลดลง และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะบางสาขาเช่น เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชปฏิบัติครอบครัว พยาธิวิทยา นิติเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ยังคงดำรงอยู่โดยตลอดโดยเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และเวชปฏิบัติครอบครัว ส่งผลให้แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดภาวะต้องการแพทย์เฉพาะทางที่เกินความจริง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์จึงต้องอาศัยการพิจารณากลั่นกรองหาสภาพความขาดแคลนที่สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2551). สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2551. "สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.