ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4/2539 : p281-291 , http://hdl.handle.net/11228/1100 , JV4N4-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บริการสาธารณสุขระดับต้นในประเทศไทยยังขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีความซ้ำซ้อนในบทบาทของบริการแต่ละระดับ สถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นสถานีอนามัยถูกละเลย โรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนแพทย์ ระบบส่งต่อยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการไปใช้บริการ

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2551). สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2551. "สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.