ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 (พศ.2525-2539)
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , นวลอนันต์ ตันติดเกตุ , พินทุสร เหมพิสุทธ , วงเดือน จินดาวัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : FULLTEXT/fullt/jnl/jv6n2-1pdf , วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที 2/2541 : p94-105 , http://hdl.handle.net/11228/1097 , JV6N2-1 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จาการประเมินการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 หรือในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา (พศ.2525-2539) ในภาพรวมพบว่า แผนฯฉบับที่ 5 ใช้งบประมาณ 44,509 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในส่วนดำเนินการมากที่สุดขณะที่แผนฯฉบับที่ 6 ใช้งบประมาณ 74,254 ล้านบาท เป็นส่วนของเงินเดือนค่าจ้างมากที่สุด และแผนฯฉบับที่ 7 ใช้งบประมาณ 223,792 ล้านบาท โดยใช้ในด้านการลงทุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์มากที่สุด และเมื่อพิจารณาตามกิจกรรมการปฏิบัติงานา มีการใช้เงินงบประมาณในส่วนของการให้บริการรักษาพยาบาลสูงที่สุด รองลงไปคือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค ในขณะที่งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนามีสัดส่วนต่ำที่สุด ผลการศึกษานี้ให้ข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเสมอภาคนั้น ต้องพิจารณาประสิทธิผลของแผนงาน รวมทั้งต้องวิเคราะห์ความเสมอภาคของการจัดสรรทรัพยากรคน และหน่วยงานระหว่างเขตพื้นที่

บรรณานุกรม :