ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2539 : p158-168 , http://hdl.handle.net/11228/1044 , JV4N3-2 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 9 แห่งในกรุงเทพฯ ผลการศึกษาได้รับความสนใจอย่างสูงจากผู้บริหารของโรงพยาบาลทั้ง 9 และยอมรับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร . (2551). คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร . 2551. "คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร . "คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร . คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.