ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม
นักวิจัย : องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2539 : p148-157 , http://hdl.handle.net/11228/1041 , JV4N3-1 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริการโดยโรงพยาบาลรัฐ โดยภาพรวมมีความเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประยุกต์แนวคิดใหม่ของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องวิจัยดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐขึ้น โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วม 8 แห่ง

บรรณานุกรม :
องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์ . (2551). การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์ . 2551. "การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์ . "การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
องอาจ วิพุธศิริ , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , มยุรี จิรวิศิษฐ์ . การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.