ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
นักวิจัย : ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p101-111 , http://hdl.handle.net/11228/1070 , JV5N2-3 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้นำเสนอเจาะลึกลงในรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกลวิธีและกระบวนการดำเนินการศึกษา โดยสรุปเป็นประเด็นปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสริมด้วยบทวิจารณ์ เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษากลุ่มคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครในอนาคต

บรรณานุกรม :
ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . (2551). การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . 2551. "การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . "การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.