ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : วิชัย เอกพลากร , แสงโสม เกิดคล้าย , วัชรี แก้วนอกเขา , ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ , นฤมล ศิลารักษ์ , สนธยา ถนอมสวย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p129-140 , http://hdl.handle.net/11228/1065 , JV5N2-6 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พบว่าไม่ต่างจากแรงงานก่อสร้างในพื้นที่อื่นเท่าใดนัก นั่นคือ สถานที่พักอาศัยแออัด สุขอนามัยไม่ดี การทำงานเสี่ยงต่ออันตราย และต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเองขณะที่มีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคลสูง ข้อมูลเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หันมาให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดูแลเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กลุ่มแรงงานก่อสร้า้ง อันถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเราต่อไป

บรรณานุกรม :
วิชัย เอกพลากร , แสงโสม เกิดคล้าย , วัชรี แก้วนอกเขา , ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ , นฤมล ศิลารักษ์ , สนธยา ถนอมสวย . (2551). การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร , แสงโสม เกิดคล้าย , วัชรี แก้วนอกเขา , ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ , นฤมล ศิลารักษ์ , สนธยา ถนอมสวย . 2551. "การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร , แสงโสม เกิดคล้าย , วัชรี แก้วนอกเขา , ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ , นฤมล ศิลารักษ์ , สนธยา ถนอมสวย . "การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
วิชัย เอกพลากร , แสงโสม เกิดคล้าย , วัชรี แก้วนอกเขา , ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ , นฤมล ศิลารักษ์ , สนธยา ถนอมสวย . การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.