ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานะสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : บัณฑิต ถิ่นคำรพ , อรุณ จิรวัฒน์กุล , ศิริพร จิรวัฒน์กุล , บุญศรี ปราบ ณ ศักดิ์ , พรทิพย์ คำพอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p112-119 , http://hdl.handle.net/11228/1063 , JV5N2-4 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คนงานก่อสร้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงมากกลุ่มหนึ่งและนับวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของคนกลุ่มนี้น้อยมาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์คนงานในสถานก่อสร้างจำนวน 44 แห่ง ที่จังหวัดหนองคายและขอนแก่น ซึ่งได้พบว่านอกจากอุบัติเหตุจากการทำงานแล้ว โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ควรได้รับการป้องกันและแก้ไขไปพร้อมกัน เนื่องจากลัษณะความเป็นอยู่ของคนงานไม่ได้อยู่รวมกันในสถานก่อสร้างตลอดเวลา แต่มีการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงานและที่พักซึ่งอาจทำให้โรคเกิดการแพร่กระจายต่อคนในชุมชนทั่วไปได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรจะจัดทำมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานและอนามัยส่วนบุคคล ตลอดจนการเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไว้ในสถานก่อสร้างอย่างเร่งด่วน ด้วยการร่วมมือประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :