ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ , บดี ธนะมั่น , เตือนใจ อินทุโสมา , พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p91-100 , http://hdl.handle.net/11228/1062 , JV5N2-2 , HSRI
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นผลงานที่มีคุณค่ามาก และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนทุกด้าน โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครรอบในและรอบนอก ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี และขาดความปลอดภัย ดังนั้น จึงควรสร้างจิตสำนึกทั้งตัวเจ้าของกิจการและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งหน่วบงานภาครัฐที่รับผิดชอบให้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหานี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :