ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
นักวิจัย : วิชัย เอกพลากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2540 : p223-229 , http://hdl.handle.net/11228/1076 , JV5N3-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรณีตัวอย่างการศึกษาโดยการสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เครื่องมือคือการถามความคิดเห็นทางโทรศัพท์ชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร นับว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจักได้นำไปใช้ประโยชน์ผลักดันทุกรูปแบบให้เกิดโครงสร้างและกลไกที่รองรับและส่งเสริมการรณรงค์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาคร่าชีวิตคนไทยและก่อความเสียหายอย่างมหาศาล ภายใต้ความพร้อมในด้านความตระหนักและจินตนาการเชิงส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชั้นกลางผู้น่าจะเป็นแกนนำในการสร้างกระบวนการและเครือข่ายทางประชาสังคมที่เข้มแข็งต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอยู่ที่ความพร้อมและรับผิดชอบของภาครัฐเอง

บรรณานุกรม :
วิชัย เอกพลากร . (2551). การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร . 2551. "การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร . "การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
วิชัย เอกพลากร . การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.