ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ในจังหวัดสมุทราปราการ (บทคัดย่อ)
นักวิจัย : Viroj Tangcharoensathien, et al. , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2537 : p26-29 , http://hdl.handle.net/11228/988 , JV2N1-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้ ดำเนินการร่วมกันระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พศ. 2535-2536 ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ทำเสนอนี้เป็นรุปย่อสาระสำคัญ เอกสารฉบับสมบูรณ์จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

บรรณานุกรม :