ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2538 : p34-41 , http://hdl.handle.net/11228/986 , JV3N1-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูาลในบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและแนวทางการร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ จุดประสงค์ของบทความนี้เพื่อแสดงข้อมูลสถานการณ์ภาระงานและเวลาสำหรับการสอนที่เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนแพทย์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้พิจารณาประกอบในการวางแนวทางการพัฒนางานด้านนี้ต่อไป

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2551). โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2551. "โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.