ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ
นักวิจัย : กฤตยา อาชวนิจกุล , พิมพวัลย์ บุญมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2539 : p3-8 , http://hdl.handle.net/11228/1017 , JV4N1-1 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าความเป็นแม่ ผู้หญิงเป็นผู้ใหับริการสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว สามในสี่ของบุคลากรทางการสาธารณสุขเป็นผู้หญิง แต่สังคมมักมองไม่เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตของครอบครัวและสังคม ประสิทธิภาพการบริการสุขภาพแก่ผู้หญิงยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้หญิงทั้งหมด ความรู้และความเข้ใจในภาพรวมของสุขภาพผู้หญิงไทยยังขาดความลึกซึ้งแม้จะมีการศึกษาวิจัยมากมาย การรื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตสดใส และสุขภาพเข้มแข็งของผู้หญิง

บรรณานุกรม :