ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2540 : p9-18 , http://hdl.handle.net/11228/1010 , JV5N1-2 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาวิวัฒนาการของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยอย่างละเอียด นับแต่ปีพศ.2534-2539 ได้สะท้อนแนวโน้มการพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไตรภาคีคือ รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะการพัฒนานโยบาย แนวคิด และแนวทางปฏิบัติต่อไปที่มีรากฐานจากผลการศึกษาวิจัยอันจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อกระบวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขของชาติต่อไป

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . (2551). ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . 2551. "ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . "ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.