ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบวิจัยสุขภาพเพื่อการปฏิรูปสุขภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย , Health Research System for Sustainable Health Reform in Thailand
นักวิจัย : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , Pongpisut Jongudomsuk
คำค้น : ระบบวิจัยสุขภาพ , การบริหารจัดการงานวิจัย , health research system , research management
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข , Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : 360-371 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยสุขภาพมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างมากในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านไป อย่างไรก็ตาม บริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ รวมทั้งความซับซ้อนของระบบสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการการวิจัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทยในมิติต่างๆโดยใช้การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมระดมสมองเพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับการพัฒนาระยะต่อไป จากการศึกษาพบว่าระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลายด้าน ตั้งแต่ขาดองค์กรนำที่ชัดเจน ขาดทรัพยากรที่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดตั้งหน่วยงานผู้ให้ทุนและบริหารจัดการวิจัยที่เป็นองค์อิสระ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)มีส่วนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสุขภาพอย่างมาก แนวคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ได้สนับสนุนการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายจนประสบความสำเร็จในหลายกรณี การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ไปสู่การเรียนรู้จากปฏิบัติการจริงมากขึ้น ปรเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาระยะต่อไปคือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานจริง การระดมทรัพยากรเพื่อใช้สำหรับการวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยสุขภาพมากขึ้น ทางเลือกในการระดมทรัพยากรส่วนหนึ่งได้มาจากการทำวิจัย เพื่อตอบสนองต่อตวามต้องการหน่วยงานผู้ใช้มากขึ้น การผลักดันให้มีกฎหมายสำหรับการวิจัยสุขภาพเฉพาะโดยมีการกำหนดกรอบงบประมาณที่ชัดเจน น่าจะเป็นเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยพัฒนาเครื่องมือต่างๆขึ้นมา พร้อมๆกับการพัฒนาให้เกิดองค์กรนำสำหรับการวิจัยสุขภาพของประเทศในอนาคต

During the past two decades health research has contributed substantially to health system development in Thailand. Health system has been increased its system complexity and thus increases demand for health research for further development. This paper is aimed to explore the current health research system in Thailand and its capacity to cope with the increasing demand. Literature review and in-depth interview of key informants were used for data collection. In addition, a series of brain-storming meetings and a synthesis workshop were organized to help analysis and to draw recommendations for future development. It was found that the national health research system was facing many problems including lack of leadership, limited health research resources both research budget and health researchers with inefficient use. Strengths of the system which could be a foundation for future development included an establishment of autonomous research funding agencies which created a productive working environment for health researchers to work effectively and a new working model called “triangle that moves the mountain” which involved stakeholders and civic groups in the research management process which could promote research utilization and health system change based on knowledge. In addition, capacity building has been shifted from a conventional formal training model to on the job training under mentorship of senior health researchers. It is recommended that capacity building of health researchers is urgently needed and this has to be done on the job-training basis. Mobilization of additional research budget is needed not only for supporting more research studies required for on-going health system reforms but also for capacity building. A possible solution for mobilizing addition research budget is through making research more responsive to demand of other public organizations. Using earmarked budget, 1 percent of total health budget, by enactment of the National Health Research Bill could be a long term solution and needs a strong political support. Research management system needs to be strengthened through competent research managers. Increasing management capacity of these research managers needs a special training programme and research management tools. Finally, strengthening leadership of national health research system needs a structural reform. However, a temporary solution is to use an existing health research funding agency to perform this leading function with an acceptance of other health research funding agencies

บรรณานุกรม :