ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations , เบาหวานในไทย : บทเรียนจากนโยบายของประเทศพัฒนา
นักวิจัย : Orapin Mookdadilok , Nitaya Chanruang Mahabhol , Chaisri Supornsilpchai , นิตยา จันทร์เรืองมหาผล , อรพินท์ มุกดาดิลก , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย
คำค้น : โรคเรื้อรัง , เบาหวาน , แนวทางป้องกันและควบคุม , การคัดกรอง , การเปลี่ยนวิถีชีวิต , ภาวะแทรกซ้อน , นโยบาย , chronic diseases , diabetes , prevention and control framework , screening , change of life style , complications , national policy
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข , สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Department of Diseases Control, Ministry of Public Health , Health Technical office, Office of the Permanent Secretary , Health System Research Institute
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,2 (ก.ค.-ก.ย. 2550) : 168-179 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

The prevalence and burden of chronic diseases, particularly diabetes, are rapidly increasing in Thailand and worldwide. Yet in a national survey, it was reported that 41 percent of those diagnosed with the diabetes were unaware of the condition and only 26 percent had their blood glucose controlled effectively. The national health care cost for the 3 million cases is estimated to amount to 350-840 billion baht in 2007. Several studies have been reported that microvascular complications existed prior to the diagnosis of diabetes and later resulted in retinopathy (10-29%), proteinuria (10-36%) and neuropathy (9%). Furthermore, risk of macrovascular complications and their death rates of those with prediabetes were equal to those with diabetes and twice of those without. Studies showed that among those with high risk, the chance of developing to diabetes can be reduced by changing to of healthy life style - nutrition, physical activity, and weight reduction - which cut down the incidence of diabetes by 58 percent. It was reported that risk factors among Thais that might be related to diabetes were high blood pressure, over weight, high blood cholesterol, inadequate fruit and vegetables intakes, limited physical activity and malnutrition. In Thailand, among those with diabetes, the prevalence of diabetic complications were nephropathy 43.9%, cataract 42.8%, retinopathy 30.7%, ischemic heart disease 8.1% and stroke 4.4%. In Finland, the major causes of death among over half of cases with diabetes type 1 and 2, were myocardial infarction and ischemic heart disease. Review of national diabetes prevention and control programs of the United State of America, Canada, England, Finland and Australia shows that programs on prevention of diabetes type 2 by changing of life style were commonly endorsed. Advocacy on early diagnoses by screening service for high risk group and underserved population were clearly spelled out. However, the program in Finland used a screening questionnaire focusing on risk factors to identify those with high risk rather than depending alone on laboratory test. Similarities were reported on the efforts of the 5 developed nations to provide high quality service, continuing care and forming networks at all levels reaching communities in particular. Many of them underlined the essential of adequate information for general population in order to increase awareness and commitment in changing life style. Likewise diabetic patients need this continuing health information pertinent to their participation in treatment and self-care. The national health plans always underline strategies to strengthen infrastructure and capability of the health services and health manpower development.

The prevalence and burden of chronic diseases, particularly diabetes, are rapidly increasing in Thailand and worldwide. Yet in a national survey, it was reported that 41 percent of those diagnosed with the diabetes were unaware of the condition and only 26 percent had their blood glucose controlled effectively. The national health care cost for the 3 million cases is estimated to amount to 350-840 billion baht in 2007. Several studies have been reported that microvascular complications existed prior to the diagnosis of diabetes and later resulted in retinopathy (10-29%), proteinuria (10-36%) and neuropathy (9%). Furthermore, risk of macrovascular complications and their death rates of those with prediabetes were equal to those with diabetes and twice of those without. Studies showed that among those with high risk, the chance of developing to diabetes can be reduced by changing to of healthy life style - nutrition, physical activity, and weight reduction - which cut down the incidence of diabetes by 58 percent. It was reported that risk factors among Thais that might be related to diabetes were high blood pressure, over weight, high blood cholesterol, inadequate fruit and vegetables intakes, limited physical activity and malnutrition. In Thailand, among those with diabetes, the prevalence of diabetic complications were nephropathy 43.9%, cataract 42.8%, retinopathy 30.7%, ischemic heart disease 8.1% and stroke 4.4%. In Finland, the major causes of death among over half of cases with diabetes type 1 and 2, were myocardial infarction and ischemic heart disease. Review of national diabetes prevention and control programs of the United State of America, Canada, England, Finland and Australia shows that programs on prevention of diabetes type 2 by changing of life style were commonly endorsed. Advocacy on early diagnoses by screening service for high risk group and underserved population were clearly spelled out. However, the program in Finland used a screening questionnaire focusing on risk factors to identify those with high risk rather than depending alone on laboratory test. Similarities were reported on the efforts of the 5 developed nations to provide high quality service, continuing care and forming networks at all levels reaching communities in particular. Many of them underlined the essential of adequate information for general population in order to increase awareness and commitment in changing life style. Likewise diabetic patients need this continuing health information pertinent to their participation in treatment and self-care. The national health plans always underline strategies to strengthen infrastructure and capability of the health services and health manpower development.

โรคเรื้อรังสำคัญเช่นเบาหวาน มีแนวโน้มความชุกและสร้างภาระโรคมากขึ้นในไทยและทั่วโลก ในการสำรวจพบผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคถึงร้อยละ 41 และควบคุมโรคได้เพียงร้อยละ 26 เท่านั้น คาดว่าหากมีผู้ป่วยรวม 3 ล้านคนในปี 2550 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายของชาติ 3.5-8.4 หมื่นล้านบาท มีรายงานในสหรัฐอเมริกาว่าภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก ((micro vascular complication) เกิดขึ้นในร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่เริ่มต้นวินิจฉัยเป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในลำดับต่อไปที่จอประสาทตา (retinopathy) ร้อยละ 10-29 ที่ไต (proteinuria) ร้อยละ 10-36 และระบบประสาท (neuropath) ร้อยละ 9 ในขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด ขนาดใหญ่ (macro vascular complications) และอัตราตายของผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการของโรคเบาหวานนั้นเท่ากับของกลุ่มคนที่เป็นโรคนี้แล้ว และสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคนี้ 2 เท่า ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านหลอดเลือดและภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ก่อนการวินิจฉัยเพื่อการรักษาตามเกณฑ์ในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านโภชนาการ การออกกำลังกายและลดน้ำหนักตัวช่วยลดอัตราการเกิดโรคได้ถึงร้อยละ 58 รายงานปัจจัยเสี่ยงในคนไทยที่อาจมีผลเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน คือ บุหรี่ ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ไม่บริโภคผักและผลไม้ ขาดการออกกำลังกายและภาวะทางโภชนาการ ภาวะแทรกซ้อนสูงสุดของโรคนี้ในไทย ได้แก่ ไตเสื่อมถึงร้อยละ 43.9 ต้อกระจกร้อยละ 42.8 และจอประสาทตาเสื่อมร้อยละ 30.7 ในขณะที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดในสมองร้อยละ 8.1 และ 4.4 ตามลำดับ แต่ในฟินแลนด์รายงานสาเหตุการตายของผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 2 แบบพบว่าเกินครึ่งตายเพราะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพราะขาดเลือด (myocardial infarction) และหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานของสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สกอตแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่าทุกประเทศกำหนดการป้องกันเบาหวานแบบ 2 ด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิต นอกจากนั้นยังสนับสนุนการคัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นมือ ฟินแลนด์กำหนดการคัดกรองด้วยแบบประเมิน มิใช่การคัดกรองทางคลินิก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาส สำหรับผู้ป่วยนั้นต้องเร่งจัดบริการที่มีคุณภาพ ต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดเครือข่ายที่ส่งต่อจนถึงชุมชน หลายประเทศระบุการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนวิถีชีวิต ความสามารถในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ส่วนการพัฒนาโครงสร้างและสมรรถนะขององค์กรร่วมกับผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
Orapin Mookdadilok , Nitaya Chanruang Mahabhol , Chaisri Supornsilpchai , นิตยา จันทร์เรืองมหาผล , อรพินท์ มุกดาดิลก , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย . (2550). Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Orapin Mookdadilok , Nitaya Chanruang Mahabhol , Chaisri Supornsilpchai , นิตยา จันทร์เรืองมหาผล , อรพินท์ มุกดาดิลก , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย . 2550. "Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Orapin Mookdadilok , Nitaya Chanruang Mahabhol , Chaisri Supornsilpchai , นิตยา จันทร์เรืองมหาผล , อรพินท์ มุกดาดิลก , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย . "Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
Orapin Mookdadilok , Nitaya Chanruang Mahabhol , Chaisri Supornsilpchai , นิตยา จันทร์เรืองมหาผล , อรพินท์ มุกดาดิลก , ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย . Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.