ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Annual report 2007 Health systems research institute
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : รายงานประจำปี , Annual report , สวรส.
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : Health systems research institute
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 978-974-299-159-3 , http://hdl.handle.net/11228/3312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปีงบประมาณ 2553 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี 2551-2553 ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้สวรส.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ในช่วงครึ่งปีแรกจึงเป็นช่วงเวลาแห่งสรุปบทเรียน ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย และโอกาสในการพัฒนา เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะต่อไป โดยสรุปผลงานปีงบประมาณ 2553 ของสวรส.ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นที่ต้องการการพัฒนาความรู้และกลไกต่างๆอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกและบุคลากรในการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อให้สามารถรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องการความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :