ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ
นักวิจัย : วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
คำค้น : การประกันสุขภาพ , คำถามวิจัยสำคัญ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 12,2(2546) : 159-168 , 0858-4923 , DMJ37 , http://hdl.handle.net/11228/434
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าดำเนินการเต็มพื้นที่ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เนื่องจากเป็นโครงการระดับชาติ การกำหนดและปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้โครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์มีความจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่สำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของโครงการดยเฉพาะการลดภาระรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนไทย (๒) การดำเนินงานโครงการและระบบบริการสุขภาพ (๓) กลไกการจ่ายเงินและการปรับตัวของระบบบริการสุขภาพ (๔) ผลกระทบต่อประชากร (๕) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพในภาพรวม (๖) แรงสนับสนุนและแรงต้านในโครงการ การตอบคำถามวิจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ การพัฒนาให้มีกลไกเชื่อมต่อระหว่างผลการศึกษาวิจัยกับการตัดสินใจเชิงนโยบายมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความพยายามตอบคำถามการวิจัยเหล่านี้

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ . (2546). ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ . 2546. "ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ . "ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546. Print.
วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ . ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2546.