ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการใช้ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทย
นักวิจัย : กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ , สัญญา ศรีรัตนะ
คำค้น : ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ , การสำรวจ , การลงทุน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 14,5(2548) : 830-839 , 0858-4923 , DMJ68 , http://hdl.handle.net/11228/337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้และการลงทุนในระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยการส่งแบบสอบถามผู้แทนอย่างน้อย ๒ คนของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางไปรษณีย์ และ/หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการติดตามผลทางโทรศัพท์ประมาณ ๒ สัปดาห์หลังจากจัดส่ง ข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาล ๕๐๔ แห่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม (อัตราการตอบกลับร้อยละ ๓๘.๖๘) พบว่าโรงพยาบาลร้อยละ ๘๘.๔๙ มีการใช้ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการรายงานมากกว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพในขณะที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรและความพร้อมของระบบสนับสนุนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โรงพยาบาลไม่ใช้ระบบฯ การพิจารณาเลือกใช้ระบบฯ ยังขาดกลไกการควบคุมที่ชัดเจนและขึ้นอยู่กับจิจารณญาณของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเป็นสำคัญ โดยในปัจจุบันมีระบบฯ ที่แตกต่างกันถึง ๔๔ ชนิด ระบบฯ ที่มีผู้ใช้มากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ Stat/Dispense (๑๗%) MitNet (๙%) ระบบที่พัฒนาเอง (๘%) HI (๕%) และThiades (๔%) นอกจากนี้ยังพบว่าโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งได้ลงทุนในเรื่องของ hardware , software , peopleware ไปแล้วอย่างน้อยกว่า ๘๕๔ , ๒๓๘ และ ๒๕๔ ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๕ ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ ๓.๘๘ ล้านบาทต่อแห่ง มัธยฐาน ๑.๕๘ ล้านบาทต่อแห่ง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นตลอด ๔ – ๕ ปีที่ผ่านมา

บรรณานุกรม :