ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเห็นของผู้ให้บริการต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ
นักวิจัย : กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ , สัญญา ศรีรัตนะ , หทัยชนก สุมาลี
คำค้น : ระบบสารสนเทศ , มาตรฐานโรงพยาบาล , การพัฒนาคุณภาพ , ความเห็นของผู้ให้บริการ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 14,5(2548) : 790-796 , 0858-4923 , DMJ67 , http://hdl.handle.net/11228/336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่สำคัญต่อโรงพยาบาลซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาลาล (Hospital Accrediation , HA) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขต่อไป โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๕ แห่ง ได้แก่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต พิษณุโลกและระยอง จังหวัดละ ๑ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๒ – ๔๑ คน โดยเป็นการเลือกเบบเจาะจง (purposive sampling) กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและดำเนินการระบบสารสนเทศและ/หรือการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล แห่งละ ๑ – ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน จากโรงพยาบาล ๖๐ แห่งดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับการสอบถามเพิ่มเติมหลังการอภิปราย ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโดยที่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทที่เท้จริง โดยเฉพาะบทบาทที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือเวชระเบียน และคณะกรรมการสารสนเทศของโรงพยาบาล ก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประกอบกับความสับสนในการตีความมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับตัวมาตรฐานได้ นอกจากนี้ การนำสารสนเทศที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ ที่กำหนดไว้เป็นประเด็นสำคัญ เป็นปัญหาที่โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงประสบอยู่

บรรณานุกรม :