ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก : กรณีศึกษาจังหวัดน่านปี ๒๕๔๕
นักวิจัย : อภิชาติ รอดสม , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ , เด็กติดเชื้อเอชไอวี , เด็กกำพร้าจากเอดส์ , ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากเอชไอวี/เอดส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 14,3(2548) : 484-494 , 0858-4923 , DMJ64 , http://hdl.handle.net/11228/333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : น่าน
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนเศรษฐศาสตร์ในการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีทั้งด้านผู้ให้บริการ และครอบครัวผู้ป่วย รวมทั้งศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวผู้ป่วย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยสำรวจครอบครัวเด็กอายุระหว่าง ๓๗ – ๑๕๔ เดือนที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๓๕ คน ใน ๔ อำเภอและ ๑ กิ่งอำเภอของจังหวัดน่านที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อครอบครัว การสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ต้นทุนการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า ต้นทุนของสถานพยาบาลเฉลี่ย ๒,๗๗๐ บาทต่อเด็กติดเชื้อเอชไอวีต่อไป ต้นทุนของครอบครัวผู้ป่วยเฉลี่ย ๘๐๕ บาทต่อคนต่อปี รวมทั้งสิ้น ๓,๕๗๕ บาทต่อคนต่อปี อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของเด็กติดเชื้อเอชไอวี สูงกว่าประชากรเด็กทั่วไป (อายุ ๕-๙ ปี) อยู่ ๑.๖ เท่า และ ๕ เท่าตามลำดับโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยบรรเทาภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของครอบครัวเรือนเหล่านี้ลงได้มากครัวเรือนไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสจึงเป็นสัดส่วนรายจ่ายสำคัญของครัวเรือนตัวอย่าง ในกรณีที่บิดาของเด็กเสียชีวิตจะส่งผลกระทบให้รายได้ครอบครัวลดลงมาก ถ้ามารดาเสียชีวิตด้วยคุณภาพชีวิตเด็กด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพเด็กจะยิ่งเลวลง การได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและทุนการศึกษาจากภาครัฐหรือองค์กรเอกชนภาพนอก มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและพยุงให้ครอบครัวอยู่รอดได้เป็นการเฉพาะหน้า แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ ผู้วิจัยได้รายงานผลการศึกษานี้แก่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีระดับจังหวัดเพื่อกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด และให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบมากขึ้น

บรรณานุกรม :