ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
นักวิจัย : ยศ ตีระวัฒนานนท์ , ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย , จงกล เลิศเธียรดำรง , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : การผ่าตัด , คลอดบุตร , โรงพยาบาลศูนย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 11,5(2545) : 630-637 , 0858-4923 , DMJ27 , http://hdl.handle.net/11228/234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการทำนายโอกาสของการคลอดบุตรด้วยวิธีการผ่าตัดหน้าท้อง เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านมารดา ทารก ปัจจัยด้านสูติแพทย์ และปัจจัยด้านโรงพยาบาลกับโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตร โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลหญิงที่มาคลอดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 29 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า อายุของหญิงที่มาคลอดบุตร น้ำหนักทารกแรกคลอด เวลาที่คลอด วันที่คลอด การฝากพิเศษ ความแตกต่างของค่าฝากพิเศษระหว่างการผ่าตัดคลอดกับการคลอดปรกติ อัตราส่วนของผู้คลอดทั้งหมดต่อสูติแพทย์ ชนิดของโรงพยาบาล และที่ตั้งของโรงพยาบาล มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการทำนายผลวิธีการคลอด โดยตัวแปรการฝากพิเศษมีค่า Odds ratio สูงที่สุด ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรในประเทศไทย

บรรณานุกรม :