ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาระโรค
นักวิจัย : ยศ ตีระวัฒนานนท์ , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
คำค้น : ภาระโรค
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 11,3(2545) : 271-281 , 0858-4923 , DMJ22 , http://hdl.handle.net/11228/227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวัดสถานะสุขภาพของประชากรเป็นการบอกถึงสถานะสุขภาพของของประชากร ซึ่งเครื่องชี้วัดส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าโรคที่ทำให้ตาย กับโรคที่ก่อให้เกิดความพิการหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ จึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสถานะสุขภาพที่สามารถสื่อได้ทั้งการตายและความพิการ/ความเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้นมา ซึ่งเครื่องมือชี้วัดที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ คือ เครื่องชี้วัดภาระโรค(Burden of Disease) ที่แสดงด้วยจำนวนปีสมบูรณ์ที่ปรับด้วยความพิการ (DALYs: Disability-Adjusted Life Years) อันประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน คือ จำนวนปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร(YLLs: Years of Life Lost) และจำนวนปีที่อยู่ด้วยความพิการ (YLDs: Years Lost due to Disability) ซึ่งมีประโยชน์ในการสะท้อนให้เห็นสถานะสุขภาพของประชากรที่สมบูรณ์ขึ้น และสามารถนำไปใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ รวมทั้งเปรียบเทียบผลของการลงทุนต่อประโยชน์ที่ได้รับในการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) อย่างก็ตามการวัดด้วย DALYs มีข้อพึงพิจารณาบางประการในแง่ของจริยธรรมสำหรับการนำไปใช้ เนื่องจากการให้คุณค่าของชีวิตแต่ละช่วงอายุที่ไม่เท่ากัน

บรรณานุกรม :