ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ
นักวิจัย : วรนัดดา ศรีสุพรรณ , อารยา ศรีไพโรจน์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : บัญชียาหลักแห่งชาติ , คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด , ยาหลัก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,1(2547) : 47-55 , 0858-4923 , DMJ47 , http://hdl.handle.net/11228/243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันตามหลักการและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาล 19 แห่ง รวมทั้งความคิดเห็นของแพทย์เฉพาะทางใน 5 สาขาหลัก เกี่ยวกับความเพียงพอของรายการยาที่ปรากฏในบัญชียาหลักของชาติ ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดได้มีการปรับรายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบัญชียาหลักฯ และกำหนดเงื่อนไขในการสั่งใช้ยา ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของบางโรงพยาบาลได้แก่ การไม่มีรายการยาที่จำเป็นต้องใช้ การแบ่งบัญชีย่อยตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่เหมาะสม การทบทวนเพื่อปรับปรุงรายการยาในบัญชียาหลักฯ มีความล่าช้า และแนวทางการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยาที่ปรากฏในบัญชี ง.ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ด้านการประเมินการใช้ยามีการดำเนินการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับจำนวนรายการยาและอัตราส่วนของจำนวนยาระหว่างยาในกับยานอกบัญชียาหลักฯ ในปี 2545 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2541 ในโรงพยาบาลทุกประเภท แพทย์เฉพาะทางมีความคิดเห็นที่ก้ำกึ่งกันเกี่ยวกับความพอเพียงของรายการยาตามบัญชียาหลักฯ ฉบับปัจจุบัน

บรรณานุกรม :