ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี , Knowledge Management In Family Medicine : From Experience to Expertise
นักวิจัย : สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ , สายพิณ หัตถีรัตน์ , ปกรณ์ ทองวิไล , สตางค์ ศุภผล , สายรัตน์ นกน้อย , อรวรรณ ตะเวทิพงศ์
คำค้น : เวชปฏิบัติทั่วไป , การจัดการความรู้ , เวชศาสตร์ครอบครัว , การบริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1681 , http://hdl.handle.net/11228/2943 , WB110 ส356 2553 , 51-106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านเวช ศาสตร์ครอบครัว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งภาย ใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิซึ่งดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับชมรมอาจารย์แพทย์เวช ศาสตร์ครอบครัว และศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 5 ภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมี เป้าหมายเพื่อรวบรวมรูปธรรมและบทเรียนการทำงานด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวในกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญกลุ่ม หนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้เล่าเรื่องและหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริ บทการทำงานที่แตกต่าง รวมทั้งได้ร่วมเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านเวช ศาสตร์ครอบครัวต่อไป การประชุมครั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 42 คน ประกอบด้วย แพทย์ที่มาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 11 คน จากโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 13 คน โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 คน และแพทย์ปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน 2 คน และคณะทำงานส่วนกลาง และทีมจากองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 9 คน จากการประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม และกระบวนการ Before and After action review (BAAR) ในภาพรวมของกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก เนื่องจาก การสื่อสารล่วงหน้าเรื่องความสำคัญของประเด็นที่จะแลก เปลี่ยน และการเชิญแบบระบุบุคคลเพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนเฉพาะแต่ละ ประเด็น ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม ประชุม ซึ่งกระตือรือล้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เอกสารนี้ชุดนี้ มาจากการสรุปและสังเคราะห์ประเด็นที่ได้จาก เนื้อหาการแลกเปลี่ยนพูดคุย โดยกระบวนการกลุ่มย่อยใน 4 เนื้อหาหลัก (การบริการ การบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยและพัฒนา การจัดการศึกษา) การประกอบกับการนำเสนอและแลกเปลี่ยน อภิปรายทั่วไปกลุ่มใหญ่ของผู้ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณานุกรม :